Programové priority

1. Skutečná podpora malého a středního podnikání a zaměstnanosti

PROČ?

V důsledku globalizace a slepého uplatňování neoliberální ideologie dochází k mnoha negativním jevům: existuje neférová zjevná i skrytá podpora cizích států a nadnárodních organizací ve prospěch svých ekonomických zájmů a na úkor našeho podnikatelského prostředí; zájmy korporací nezohledňují dlouhodobou stabilitu a potřeby regionů; je časté zneužití nepřiměřené tržní síly či použití nekalé konkurenční praktiky atd.

To vede ke ztrátě schopnosti vytvářet dlouhodobě v regionech vlastní dostatečný ekonomický výkon zajišťující atraktivní pracovní místa, trvalou prosperitu, rozumné daňové příjmy a optimistický výhled do budoucnosti. Tím se postupně stáváme rozvojovou zemí, kolonií.

CO S TÍM?

 • chránit a podporovat malé a střední podnikání v regionech před nerovnou hospodářskou soutěží
 • posílit u obcí a regionů možnost ovlivnit druhy, rozsah a podmínky investic
 • podporovat inovační centra, jejichž posláním je propojovat kapitál, nápady, inovace a špičkové technologie / technologické schopnosti
 • vytvořit podmínky pro zvýšení odborné způsobilosti majitelů a manažerů v oblasti řízení podniků, zvládání růstu, expanze, inovací apod.
 • zjednodušit administrativu pro podniky
 • snížit celkové daňové zatížení a především zdanění práce
 • zrušit dotace deformující tržní prostředí
 • podpořit systémy motivace zajišťující rovnováhu mezi příjmy zaměstnance, jeho pracovním výkonem a jím vytvořenou hodnotou
 • podpořit organizační modely zvyšující spoluodpovědnost zaměstnanců za ekonomiku podniku (systém „Baťa“)
 • podpořit takové modely vlastnictví, které počítají se zaměstnanci jako spoluvlastníky
 • ochránit zaměstnance v situacích zneužívání nerovného postavení (minimální mzdy, nucení k práci na černo, požadavky na neúměrný výkon…)

 

2. Ochrana a podpora tradiční rodiny

PROČ?

Snižování významu tradiční rodiny je dlouhodobý proces, který má kořeny v ideologiích a hodnotách moderní společnosti, které prosazují spíše bezbřehý individualismus,  okamžitou spotřebu a neochotu nést dlouhodobé závazky a odpovědnost. Je to též v zájmu mocenských elit, protože občany bez pevných rodových vazeb lze snadněji manipulovat a ovládat. Pokračování tohoto trendu může mít také fatální důsledky v oblasti důchodového systému, bezpečnosti a zvládání bezpečnostních rizik, prosperity a kulturní a hodnotové identity.

CO S TÍM?

 • vrátit původní hodnotu roli matky a otce
 • zrušit právní a ekonomické bariéry bránící zakládání rodin s dětmi
 • vytvořit daňově výhodnější podmínky pro úplné rodiny především s více dětmi
 • podporovat existenci a soudržnost úplných rodin
 • odmítnout tezi, že dítě patří státu a promítnout jí do všech předpisů a praxe
 • k rodičovským právům přiřadit jednoznačné povinnosti s jasnými důsledky při jejich neplnění

 

3. Obnovení demokracie a občanských svobod

PROČ?

Bezohledné ekonomické a geopolitické zájmy a z toho plynoucí selhání politických elit ovlivňují negativně demokratický proces i občanské svobody. Politická moc podléhající moci ekonomické přestává hájit zájmy občanů a v konečném důsledku často rozhoduje proti zájmům občanů. Omezování svobod a demokracie se děje nenápadně a postupně, tzv. salámovou metodou.

CO S TÍM?

 • obnovit politickou suverenitu skrze nadřazenost Ústavy nad mezinárodními smlouvami
 • omezit vliv politických stran výrazným posílením územního principu zastupitelské demokracie
 • zajistit jednoduchý a rychlý mechanismus odvolatelnosti politiků
 • zajistit jednoduchou možnost vyhlašování referenda občany i politiky
 • zrušit plošné šmírování občanů a institucí státem
 • zajistit vyšší ochranu svobody slova
 • vytvořit podmínky pro názorovou diverzitu v médiích

 

4. Decentralizace, deregulace a štíhlý stát

PROČ?

Vysoký stupeň centralizace politické moci znemožňuje kontrolu politických rozhodnutí občany, zvyšuje riziko korupce a parazitického chování mocenských elit a dává možnost vytvořit takové legislativní, ideologické, mocenské a etické prostředí, které může dospět až k autoritativním formám vlády. Decentralizace je proto nutnou podmínkou obnovení demokracie, stability i trvalé prosperity.

CO S TÍM?

 • nově rozdělit kompetence mezi obcemi, regiony a státem podle principu, že „nahoru“ se deleguje jen to, co je účelné
 • změnit rozpočtové určení daní ve prospěch obcí a regionů podle logiky převzatých kompetencí
 • revidovat smlouvy s EU a odmítnout ty, které porušují výše uvedený princip
 • odstranit zbytečné regulace, které nepřinášejí občanům žádný užitek a zbavují je přirozené odpovědnosti
 • zefektivnit výkon státní správy skrze snížení počtů agend, zjednodušení a digitalizaci úředních postupů
 • zjednodušit daňovou soustavu tak, aby byla srozumitelná a snížily se výrazně náklady na výběr daní
 • dosáhnout vyrovnaných veřejných rozpočtů

 

5. Odblokování výkonu spravedlnosti

PROČ?

Ideální výkon spravedlnosti je založen na rovnosti všech před zákonem. Znakem totalitních režimů je naopak zneužití spravedlnosti pro perzekuci nepohodlných. Přechodovou fází je ochrana vyvolených. Současný stav je nejblíže přechodové fázi, naše justice ale již částečně funguje jako nástroj perzekuce nepohodlných, i když se na této činnosti podílí jen velmi malé procento zkorumpovaných soudců a státních zástupců.

Těmto excesům výrazně napomáhá i nekvalitní, nesrozumitelná, přebujelá administrativa, legislativní proces podléhající zájmovým skupinám, pojetí práva založené na doslovném výkladu a nikoli hledání pravdy a spravedlnosti, přetížení soudů a neadekvátně dlouhé jednací lhůty.

CO S TÍM?

 • eliminovat všechny excesy soudní moci včetně změny exekučního modelu a změny v insolvenčním řízení, které bude chránit podniky před zneužitím
 • využít mediace jako předstupně řešení sporů stojících mimo trestní právo
 • zajistit vyšší důraz na hledání pravdy a spravedlnosti v soudní praxi
 • formulovat a kodifikovat principy přirozeného práva jako řád dobra (morální kodex)  
 • zjednodušovat právní řád (snižovat počet právních předpisů, zlepšovat jejich kvalitu a srozumitelnost) a dávat ho do souladu s přirozeným právem   

 

6. Prosazení preventivního zdravotnictví, léčba příčin, ne příznaků

PROČ?

Obrovské prostředky plynoucí do zdravotnictví jsou příliš lákavé, než aby bylo automatické, že pacientovo uzdravení a zdraví je vždy na prvním místě. Mnoho subjektů je lobbistickým způsobem zainteresováno na množství a rozsahu zdravotních výkonů a ne na zdraví občanů. Reálně zde proti sobě stojí morálka a znalosti manažerů zdravotních pojišťoven a lékařů na straně jedné a obrovské peníze dodavatelů zdravotních prostředků a služeb na straně druhé.

CO S TÍM?

 • zvýšit spoluodpovědnost člověka za své zdraví
 • zainteresovat lékaře a zdravotní pojišťovny na uzdravení a zdraví pacientů
 • podpořit prevenci a metody včasné diagnózy především civilizačních chorob
 • rozšířit léčbu o metody přírodní, celostní a čínské medicíny, homeopatie atd. především pro rané fáze vývoje chorob
 • podporovat výzkum a uvádění do praxe metod kauzální léčby, tj. léčby příčin, nikoli jen “léčby” následků

 

7.  Zajištění bezpečnosti státu a občanů proti aktuálním hrozbám

PROČ?

Zhoršená bezpečnostní situace v Evropě a ve světě jako důsledek bezohledných ekonomických a geopolitických mocenských zájmů vyžaduje zásadní přehodnocení současné zahraniční a bezpečnostní politiky státu.

CO S TÍM?

 • obnovit samostatnost naší zahraniční politiky s cílem zásadně posílit vztahy podporující naší bezpečnost (politika všech azimutů)
 • připravit alternativní koncepce kolektivní bezpečnosti, pokud EU a NATO nebudou nadále ochotny skutečně hájit zájmy občanů vlastních členských států
 • změnit obrannou doktrínu armády: zaměřit jí na obranu území ČR podle priorit určených vnějšími hrozbami
 • posílit policii a prvky záchranného systému modernizací vybavení, kvalitním výcvikem a v případě potřeby i personálně
 • posílit kritickou infrastrukturu státu v návaznosti na existující hrozby