Národní zájem je soubor nejobecnějších požadavků státu vyplývajících z jeho geografické pozice, historických zkušeností a z aktuálních vztahů k jiným mocenským centrům.Veřejným zájmem se rozumí základní všeobecné potřeby občanů.

Hrozby

Národní a veřejný zájem nutně reaguje na klíčové vnější a vnitřní hrozby. Jsme přesvědčeni, že základní příčinou všech člověkem vyvolaných významných hrozeb, a tedy tou největší hrozbou samou o sobě, je přesun reálné moci od občanů (přesněji jimi volených zástupců) ke korporátním a oligarchickým strukturám, a to nejen u nás, ale prakticky všude ve světě.

Dnes tyto nikým nevolené mocenské struktury nejen korumpují politiky a úředníky, ale dostávají pod kontrolu média, tvorbu zákonů, soudy, tajné služby a silové složky států a takto vybaveny masově manipulují veřejným míněním, devalvují tradiční hodnoty a národní kulturu, postupně se snaží eliminovat význam národních států a tradiční rodiny jako nositele soudržnosti a sounáležitosti ve společnosti, ostrakizují a likvidují oponenty a jsou schopny i spustit válečný konflikt, pokud to je v jejich zájmu.

Odvozené, dnes reálné hrozby, jsou především tyto:

  • masová migrace z neevropského prostoru lidí se zásadně odlišnými hodnotami a kulturními vzorci chování, které je možno řízeně radikalizovat; to může vést až k občanské válce v prostoru západní Evropy
  • vojenský konflikt (některých) zemí NATO s Ruskem, vojenské konflikty v Asii
  • živelný rozpad eurozóny / EU buď  z výše uvedených, nebo politických či ekonomických důvodů
  • další centralizace politické moci do nadnárodních struktur
  • další centralizace ekonomické moci, chudnutí obyvatel a regionů, vymizení střední třídy
  • ovládnutí státního aparátu včetně justice a represivních složek mocí reprezentující jiné zájmy, než občanů
  • omezení svobody slova, dehonestace a zákaz nepohodlných médií
  • mediální a ideologická manipulace a pokračující indoktrinace ultraliberalismem podporující vypjatý individualismus, vedoucí k polarizaci společnosti a k rozpadu tradičních hodnot, tradiční rodiny a skutečné společenské soudržnosti
  • zhoršující se zdravotní stav populace včetně schopnosti plodit děti

 

Národním a veřejným zájmem je

  1. Zajištění existence našich národů (Češi, Moravané, Slezané) v biologickém, kulturním i duchovním smyslu, včetně udržení jazyka, tradic, hodnot a historického kontextu v jejich jedinečnosti a pestrosti.
  2. Udržení státnosti: existence ve společném státním útvaru, územně celistvém, politicky nezávislém a s dostatečnou suverenitou.
  3. Zajištění bezpečnosti: preventivní i reálné zabránění situacím, kdy zájmy jakékoli moci budou prosazeny na úkor zájmů ČR a jejích občanů.
  4. Zajištění dostatečné potravinové soběstačnosti a surovinové bezpečnosti. Základním kritériem není ekonomický, ale bezpečnostní pohled.
  5. Zajištění příznivých podmínek pro zdraví jedince, životního a přírodního prostředí.
  6. Zajištění příznivých podmínek pro tradiční rodinu. Tradiční rodina je nezastupitelná pro zdravou budoucnost společnosti.
  7. Politická a ekonomická decentralizace.
  8. Zajištění skutečné demokracie: občané jako jediný zdroj moci, stát jako služba svým občanům.
  9. Ochrana základních práv a svobod občanů. Snaha o kontrolu společnosti nabývá totalitních rysů.
  10. Zajištění rovného přístupu ke spravedlnosti pro každého.
  11. Podpora konkurenceschopnosti a prosperity na úrovni státu i regionů.
  12. Podpora zdravého vlastenectví. Vykořeněná společnost není soudržná.
  13. Vytváření podmínek a podpora odideologizovaného vzdělávání, vědy a kultury.
  14. Vytváření podmínek pro respektování přirozeného řádu a všeobecných hodnot lidství jako základu sounáležitosti ve společnosti.

Národní a veřejný zájem jsou společně s Programovými principy  a Vizí východiskem pro stanovení Dlouhodobého politického programu Hnutí.

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Gercenova 3, 102 00 Praha 15
IČ: 05754577
e-mail: cesta@hnuticesta.cz
ID datové schránky: rdmy2wu

Zásady ochrany osobních údajů 
Zásady používání cookies
RSS
© 2017 - 2020 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Obnovujeme Přirozený řád