Odpovědná společnost sounáležitosti

Návrat k Přirozenému Řádu života pro nás znamená odpovědnou společnost sounáležitosti založenou na všeobecných hodnotách lidství, tedy společnost vytvářející co nejlepší podmínky pro svobodný (a tedy odpovědný), tvořivý a šťastný život jednotlivců, rodin a komunit.

 • Naše představa budoucnosti vychází z prostého faktu vzájemné souvztažnosti mezi lidmi navzájem a mezi lidmi a přírodou. Věříme, že pouze uznání a žití (realizace) této sounáležitosti může změnit naše životy k lepšímu.
 • Naše představa budoucnosti vychází ze znalosti, že žádný systém nemůže být stabilní a funkční, pokud ignoruje některé své podsystémy a naopak, pokud podsystém trvale „pracuje“ proti svému nadsystému.
 • Naše představa budoucnosti vychází z prostého uvědomění existence Přirozeného řádu, který je třeba poznávat, respektovat a chránit, nikoliv působit proti němu.
 • Naše představa budoucnosti vychází z poznání, že současný neblahý stav společnosti je způsoben extrémním individualismem; tedy takovým pojetím svobody, která je chápana jako právo uplatňovat ji i za cenu vstupu do zóny svobody druhého, a přitom za to nenést patřičnou odpovědnost. Proto preferujeme pojetí svobody bezpodmínečně svázané s odpovědností, což znamená také práva svázaná s povinnostmi.

 

Všeobecné hodnoty lidství jako vyjádření respektu k Přirozenému Řádu

 1. Ctím život ve všech jeho formách.
 2. Jednám čestně a jsem pravdivá/ý k sobě i k druhým.
 3. Žiji rovnocennost  – nad nikoho se nepovyšuji, před nikým se neponižuji.
 4. Cokoliv konám, konám ku prospěchu vyššího celku, jehož jsem i já součástí.
 5. Jsem plně zodpovědná/ý za svůj život a spolu-zodpovědná/ý za stav společnosti.
 6. Rozvíjím ušlechtilé lidství, soucítění, moudrost a krásu v sobě i okolo sebe.
 7. Spolupracuji dle principů lidství s jednotlivci i společenstvími a pomáhám potřebným podle svých možností.
 8. Tvořím a zachovávám mír a pochopení ve vztazích osobních i společenských, a to i při nesouhlasných názorech.
 9. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka. Stejně jako jeho ve vztahu ke mně.
 10. Pečuji o své tělo jako o domov pro svoji Duši a jsem si plně vědom/a zodpovědnosti za své zdraví.
 11. Žiji v harmonii s přírodou a spolupracuji s ní. Cokoliv z ní získávám, vracím zpět ve stavu pro přírodu použitelném.
 12. Rozvíjím své poznávání podstaty života, jeho zákonů a principů a svoji schopnost žít podle nich.