Existují universální principy, z nichž vyplývají všechny ostatní vědecké zákony fyziky, chemie, biologie i společenských věd. Jsou to zákony zastřešující dosavadní poznání vědecké, filosofické i řady věrouk (Zdroj: www.pansofia.cz). Jde o následující principy:

UNIVERSUM jako energetický systém resp. všechny jeho energetické podsystémy se řídí jedněmi univerzálními zákony, které pro ně definují „osudové prostředí“. To znamená, že porušování těchto zákonů není (dlouhodobě) tolerováno a nadsystémy vždy zajistí naplnění těchto zákonů. Pro každý energetický systém je optimální vždy a za každých okolností umožnit a podpořit všechny energetické toky (vnitřní i vnější komunikaci):

 1. energie se pohybuje v dualitě, kdy energetický systém se snaží udržovat dynamickou rovnováhu mezi svými energeticky rovnocennými stavy - polaritami), např. jde o střídání aktivity akce a reakce, vstup a výstup, nabídka a poptávka, jin a jang, příčina-následek (zákon duality)
 2. energie se přelévá z místa přebytku do místa nedostatku, energie nevzniká, ani nezaniká, pouze se přelévá (zákon zachování energie)
 3. optimální způsob komunikace, výměny energie je cesta spolupráce a shody (zákon zlaté střední cesty)
 4. růst uspořádanosti podsystémů, vlastností systému probíhá ve spirálovém pohybu, při dokončení jedné „otočky“ nastává zánik a znovuzrození energetického systému - kvalitativní skok na vyšší úroveň (zákon koncentrace a dekoncentrace)
 5. energie systému a jeho uspořádanost se postupně kumuluje, v procesu růstu není možné žádnou otočku na spirále přeskočit nebo nedokončit, v takovém případě dochází zákonitě k návratu zpět (zákon kumulace)
 6. energetický systém je silnější než jeho podsystém, energetický systém vytváří prostředí, podmínky růstu pro své podsystémy a nese za ně odpovědnost (zákon vyšší síly nadsystému)
 7. s rostoucím poznáním, vlastnostmi systému se zrychluje výměna energie (komunikace), vzájemně se ovlivňuje kvantita a kvalita, systémem využívaný prostor a čas a tím roste i rychlost harmonizace (zákon lásky)

Podle těchto těchto principů je možné posuzovat konkrétní záměry, rozhodnutí a řešení, zda povedou spíše k harmonii a pozitivnímu posunu ve společnosti nebo naopak k destrukci. Jsou jakousi “kvalitativní matematikou” Univerza.  

Chápeme, že výše uvedené zákony jsou velmi abstraktní a obtížně uchopitelné. Z těchto principů ale vyplývá pro jednotlivce 12 + 1 konkrétních, srozumitelných a použitelných “hodnot lidství”, chcete-li pravidel chování:

 1. Ctím život ve všech jeho formách.
 2. Jednám čestně a jsem pravdivá/ý k sobě i k druhým.
 3. Žiji rovnocennost  – nad nikoho se nepovyšuji, před nikým se neponižuji.
 4. Cokoliv konám, konám ku prospěchu vyššího celku, jehož jsem i já součástí.
 5. Jsem plně zodpovědná/ý za svůj život a spolu-zodpovědná/ý za stav společnosti.
 6. Rozvíjím ušlechtilé lidství, soucítění, moudrost a krásu v sobě i okolo sebe.
 7. Spolupracuji dle principů lidství s jednotlivci i společenstvími a pomáhám potřebným podle svých možností.
 8. Tvořím a zachovávám mír a pochopení ve vztazích osobních i společenských, a to i při nesouhlasných názorech.
 9. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka. Stejně jako jeho ve vztahu ke mně.
 10. Pečuji o své tělo jako o domov pro svoji Duši a jsem si plně vědom/a zodpovědnosti za své zdraví.
 11. Žiji v harmonii s přírodou a spolupracuji s ní. Cokoliv z ní získávám, vracím zpět ve stavu pro přírodu použitelném.
 12. Rozvíjím své poznávání podstaty života, jeho zákonů a principů a svoji schopnost žít podle nich.