Zde jsou naše hodnoty, ze kterých vycházíme, které ctíme, a o jejichž neustálé naplňování a zdokonalování usilujeme:

  1. Účel nesvětí prostředky; cílů dosahujeme výhradně způsobem, který umožňuje dodržení našich hodnot, stanov a dalších pravidel a zásad, platných zákonů a morálky.  
  2. Jednáme otevřeně, a pravdivě. Nic neskrýváme. V našem jednání není místo pro polopravdy, manipulaci a zákulisní taktiky.
  3. Všechna rozhodnutí jsou ku prospěchu vyššího celku a s cílem dosažení nejvyššího dobra; dopady rozhodnutí posuzujeme ze všech hledisek a z pohledu všech zainteresovaných stran. Veřejný zájem je v poslední instanci nadřazen zájmu jednotlivců a skupin.
  4. Ctíme pravdu, kritické, ale otevřené myšlení a kreativitu. Ctíme pravdu ve svém myšlení, svých slovech i skutcích a společně usilujeme o hledání pravdy. Všechny koncepce a řešení vznikají na základě pečlivé analýzy a zralého úsudku. Neexistují tabu, jsme maximálně kreativní a invenční.  
  5. Ctíme odbornost a kvalitu. Všechny koncepce a řešení předkládáme s vizí dlouhodobé funkčnosti a jasně definované přidané hodnoty. Proto nesmí být odbornost a profesionalita deformována jakoukoli ideologií.
  6. Naše diskuze jsou věcné.  Všichni pozorně nasloucháme (a nevytváříme si domněnky); neodsuzujeme jiné názory ani jejich nositele, používáme výhradně věcné argumenty; neustále si vzájemně ověřujeme, že si rozumíme; místo tlačení své Pravdy hledáme společně hranice její platnosti.
  7. Rozhodujeme pokud možno konsensem. Jsme ale ochotni ke kompromisu, zvláště pokud vznikne na základě hluboké diskuze a neučiní výsledek jalovým. Blokování dohody jen z důvodu lpění na své pravdě není přípustné.
  8. Podporujeme odpovědnost, týmového ducha a odvahu. Služba občanům vyžaduje ryzí charakter jednotlivce, nadřazenost společného zájmu a týmovou práci. Jen při splnění těchto podmínek můžeme převzít odpovědnost. Nebojíme se měnit věci okolo sebe.
  9. Jsme empatičtí a tvoříme s radostí. Máme otevřené oči, srdce i mysl. Snažíme se poznat, pochopit, porozumět a vcítit se. Naše aktivity jsou nám radostí, bereme věci s humorem a nadhledem.