„Civilizace kolabují na těch faktorech, na kterých vyrostly.“
Miroslav Bárta, egyptolog

 

Již delší dobu pozorujeme, že současná společnost vážně churaví. Její hlavní motory růstu přestávají fungovat a naopak vedou postupně do destrukce. Ptáte se: „Proč a jak se to mohlo stát?“

Pohled na společnost

vychází ze skutečnosti, že naše společnost byla a je založena na dvou motorech: tržní ekonomice a přirozeném právu realizovaném zastupitelskou demokracií. Oba motory, které „naskočily“ nástupem novověku, vytvořily podmínky zajišťující občanům možnost růstu, budování rodin, firem a do té doby nevídaný blahobyt a využívání získaných svobod. V průběhu doby však oba motory ztrácely výkon a dnes jsou před kolapsem. Ne snad z důvodu „opotřebení“, ale z důvodů daleko vážnějších: samotný princip jejich fungování je významně narušen.

První motor – tržní liberální ekonomika

 byl koncipován jako soutěž souměřitelných vedle sebe podnikajících subjektů na trhu, což je možné si představit jako horizontálu.

V současnosti koncentrace a monopolizace trhu dosáhly takové úrovně, že nadnárodní giganti ovládají celé resorty od surovinových zdrojů, přes zpracování a výrobu, distribuční sítě až po servis a likvidaci produktů. Tento motor tržní ekonomiky se dostává díky nesouměřitelnosti konkurujících si subjektů do kolapsu. Signály jsou vidět všude kolem nás. Monopolizací se ekonomika přetváří do podoby vertikály, a to je destruktivní. Korporace získávají nepřiměřený vliv na politiku a tím i občany.

Druhý motor – zastupitelská demokracie

má vytvářet podmínky pro občana a jeho růst. Smyslem tohoto nástroje ve společnosti je, že si občan volí svého zástupce, který má vytvářet vhodné podmínky v jeho obci, regionu, státu, EU.

Zástupce má hájit zájmy svého občana. Tento motor je koncipován naopak jako vertikála, což znamená, že občan zná svého zastupitele, který je mu odpovědný. Realita? Tento motor se změnil v horizontálu, tj. soubor nikomu neodpovědných, ideologicky manipulativních, spolu soupeřících politických stran, který pracuje v zájmu nevolených a nikomu neodpovědných „elit“. Kontrolní mechanismus voleb v rukách občanů tím byl znehodnocen.

Pohled na jedince

 vychází ze stavu poznání člověka. Ten je dán úrovní znalostí a dovedností, které vycházejí z kombinace poznatků ve vědě, filozofii a víře. Člověk doufal, že v novověku mu poznání přinese blahobyt, štěstí, spokojenost a mír.

Zatímco v oblasti technické a technologické jsou jeho očekávání uspokojena měrou vrchovatou, v oblasti humánní je to bez nadsázky katastrofaDlouhodobě dochází ke značné ideologické manipulaci, která vede k zásadní dezorientaci významné části občanů a nevědomému přijetí principu „rozděl a panuj“. V tomto smyslu je zotročuje a je přímou cestou k válkám a násilí. Jedním z dalších vážných důsledků je v našem kulturním prostředí bezbřehý individualismus a bez-alternativní orientace na konzum. Dále pak ztráta kulturní identity, vědomí sounáležitosti a smyslu bytí.

l

Závěry

Z nefunkčního, umírajícího systému jsme v roce 1989 přestoupili do systému, který se ukázal jen pozlátkem s prohnilými základy. Ten je nyní daleko za svým zenitem a při současném  ideologickém paradigmatu není udržitelný ani reformovatelný. Blíží se též ke svému konci a z dlouhodobého (několika staletého) pohledu se uzavírá jeden vývojový cyklus lidstva. 

Viditelné elity na tento vývoj nijak účinně nereagují nebo reagují bez jakéhokoliv porozumění. Dělají špatná rozhodnutí, za které nesou důsledky především občané, případně malé a střední podniky. Jejich reakcí na snižující se „řiditelnost“ společnosti je přehnaná regulace, rostoucí míra zdanění a omezování svobod. Nebývale roste snaha o další indoktrinaci, především mladé generace, s cílem připravit společnost na další omezení svobody a ještě vyšší regulace. Současná společnost již má viditelné totalitní rysy a trend je zcela zřejmý.

Těmito snahami elit dále roste již tak vysoká komplexita společnosti, přičemž platí, že růst komplexity vyžaduje  vyšší potřebu energie, které se ale nedostává. Kruh se uzavírá. Důsledkem je rozevírání nůžek mezi elitami a občany  je jedinec v rámci systému prakticky bezmocný a cítí se tak. Naše společnost zásadním způsobem odklonila od žití v souladu s Přirozeným řádem.

Současná společnost je postavena na boji, ne spolupráci.

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Gercenova 3, 102 00 Praha 15
IČ: 05754577
e-mail: cesta@hnuticesta.cz
ID datové schránky: rdmy2wu

Zásady ochrany osobních údajů 
Zásady používání cookies
RSS
© 2017 - 2020 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Obnovujeme Přirozený řád