„Každý z nás má dvě ruce, kterými můžeme přispět ke změně.“

 

Mým cílem je přenastavení rozhodování v rámci EP na úroveň práva veta členské země, snížení vlivu lobbistů na rozhodování EK a EP. Na principiální úrovni mi jde o podporu regionální a lokální odpovědnosti, soběstačnosti a jedinečnosti (vyjímečnosti), umírnění unifikace, podporu různorodosti.

Přijďte k volbám do Evropského parlamentu, pojďte proměnit nastavení EU tak, aby byla podporou a výhodou pro všechny zúčastněné nikoli jen pro vyvolené.

 

Narodil jsem se v roce 1979 a žiji na pomezí Královéhradeckého a Libereckého kraje. V současnosti se věnuji zemědělství a zpracování produkce. Profesně i ve volném čase jsem se věnoval životnímu prostředí, územnímu plánování a mobilitě. Působil jsem jak v obecně prospěšné společnosti, tak i na komerčních projektech obnovitelných zdrojů energie. Aktivit týkajících se veřejného prostoru se účastním přes 12 let. Pomáhal jsem při obnově kulturních památek, jako dobrovolník ekologického sdružení a stál při zrodu místní organizace, která má za cíl podporu regionu a i nadále se účastním přípravy strategických plánů rozvoje obcí a měst. Tyto aktivity mi poskytují kontakt s každodenním děním v okolí, možnost spolupráce a výměny různých pohledů a zkušeností a chuť dění kolem sebe ovlivňovat a směřovat k lepšímu.

Témata zemědělství a životního prostředí, které jsou na sobě závislá a doplňují se, stejně jako téma venkova, dopravy a plánování jsou oblastmi, ve kterých se profesně pohybuji. V rámci střední a severní Evropy jsem se  účastnil i několika stáží a workshopů na právě zmíněná témata. Rád pomáhám přenášet své znalosti do  praxe a mým komunikačním jazykem při cestách po Evropě je anglický jazyk.

Vzhledem ke svým zkušenostem a vývoji v posledních 10 letech, aktuálnímu dění na poli zemědělství, měnícímu se klimatu a bezpečnosti v evropském prostoru jsem se rozhodl pro přenos profesních zkušeností i do politického prostředí. Život ve městech a na venkově, potravinová a energetická soběstačnost i dostupnost vody jsou témata ovlivňovaná primárně počasím a klimatem, zároveň je  ale velmi výrazně ovlivňuje i rozhodování politiků. Čím dál více se rozhodování přesouvá na celoevropskou unijní úroveň. 

Suverénní evropské státy jsou pod vlivem a nařízeními Evropské unie. Proto chci-li měnit a podpořit místní nastavení a přístup a akci/akceschopnost,  můžu ji měnit právě na evropské úrovni. Například v roli europoslance, který má možnost spolu s dalšími směřovat politiky a ovlivnit strategie Evropy, či minimálně mít k dispozici podstatné informace, které může předávat a využít je ve prospěch svého národního státu a především pro své spoluobčany.

Mým osobním zájmem je přenastavení společného rozhodování v rámci EP na úroveň práva veta, snížení vlivu lobbistů na rozhodování Evropské komise tím, že se rozhodování a navrhování zákonů přenese právě do EP. Dále konkrétně proměnu společné zemědělské politiky směrem k soběstačnosti a rovnocenné spolupráci všech národních členských států. Obnova úrodnosti zemědělské půdy a tím i její přirozené vlastnosti vododržnosti. Vše vázáno i na dotační podmínky. Opuštění slepých cest v dopravě, paliv a pohonných hmot. Podpora regionální a lokální odpovědnosti, soběstačnosti a jedinečnosti (vyjímečnosti). Umírnění unifikace, podpora různorodosti.

Přijďte k volbám do Evropského parlamentu, pojďte proměnit nastavení EU tak, aby byla podporou a výhodou pro všechny zúčastněné, nikoli jen pro vyvolené (velikostí či kupní silou). Mám zájem spojit podobně smýšlející a Českou republiku a Evropu obývající lidi.