NE ničení půdy a vody

Evropa je ve většině členských států zemědělskou krajinou. V současnosti čelí krajina jak dopadům průmyslového zemědělství, které dovedlo většinu evropské půdy ke stavu vyčerpanosti a na mez úrodnosti, tak výzvám klimatických změn.

Rostlinná výroba je chemizována umělými hnojivy a pesticidy. Živočišná produkce není možná bez používání antibiotik. Půda se nestačí obnovovat. Nelze produkovat kvalitu, protože hospodaříme příliš extenzivně. Monokultury destruují životadárnou půdu. Špatně hospodaříme i s lesy a s vodou v krajině.

Tyto dvě oblasti jsou v případě půdy velmi těsně provázané. Stav půdy má dopad jak na zajištění kvalitní zemědělské produkce a možnosti vypořádání se se suchem, tak na krajinu a život na venkově. Proto je klíčem ke zdraví a životaschopnosti obyvatel Evropy obnova úrodné půdy a živé krajiny.

Pokračování tohoto trendu v kombinaci s klimatickými změnami vytváří významné ekonomické i bezpečnostní riziko a zvyšuje závislost zemí EU na dovozu ze zemí, které jsou nestabilní či čelí obdobným rizikům.

 

ANO zdravé půdě a vodě

Stav (úrodnost, rozmanitost, obyvatelnost) venkovské zemědělské krajiny závisí na nastavení Společné zemědělské politiky EU. Ta určuje podmínky pro čerpání zemědělských dotací a tím směřování zemědělství v Evropě.

Prostřednictvím vhodně zacílených dotačních opatření je možné posílit ekologickou stabilitu krajiny, úrodnost půdy i přitažlivost života na venkově. Toto je též odpověď na mnohé otázky o budoucnosti např. ptactva, hmyzu, rostlin a života lidí v zemědělské, venkovské krajině. Cílem je zdravé zemědělství - pro lidi, zvířata, rostliny i krajinu.

Potřebujeme vytvářet podmínky pro zdravý venkov, pro zdraví občanů a ne pro zisky velkých firem, které jsou dotovány z EU. Potřebujeme podporovat malé a střední firmy v zemědělské produkci i ve zpracovatelském průmyslu a odbytu. Potřebujeme na náš spotřební trh dostat zdravé potraviny, chránit naše občany i naši zem.

Budeme prosazovat:

 • Prioritně dosažení vyšší úrodnosti a životaschopnosti zemědělské půdy stanovením a podporou vhodných postupů hospodaření, podporou alternativních postupů v zemědělství a osvětou / posílením vztahu obyvatelstva k půdě.
 • Využití metod pro obnovu úrodnosti půdy (obnova organické hmoty, osevní postupy, přítomnost živé složky přírody, snížení intenzity hospodaření apod.)
 • Snížení objemu chemikálií pro obhospodařování půdy až po ukončení používání chemie, zatěžující půdu a půdní život. Nastavení vhodného hnojení a ochrany rostlin přírodními látkami a vhodnými postupy.
 • Obnovu vododržnosti zemědělské půdy podporou agrolesnictví, ekologického hospodaření a jiných hospodářských postupů podporující život v půdě a její schopnost hospodaření s vodou.
 • Ochranu a zvýšení biodiverzity včetně diverzity užitkových rostlin: ochranu druhové rozmanitosti a zachování vlastního genofondu osiv a stromů včetně tzv. starých odrůd a podporu domácího zahradničení, veřejných zahrad, sbírek semen a výměn i pro vývoj druhu.
 • Důkladnou ochranu zemědělského půdního fondu, kvalitních půd, priorita udržení úrodné půdy před zastavěním. Šíření správné praxe a sdílení napříč státy EU.
 • Daňovou, administrativní a investiční podporu rodinných hospodářství i jako motivace pro život na venkově. Podpora farem do určité výměry obhospodařované půdy cca do 50/100ha,
 • Program pro proměnu způsobů obhospodařování na menší celky (ČR a SR).
 • Podporu obnovy přírodních prvků v zemědělské krajině vázané na obhospodařování půdy - povinné postupy - obnova původních cest a uspořádání krajiny - podmínka pro liniové a jiné stavby, respektování tradičních koridorů.
 • Zajištění maximální potravinové soběstačnosti států EU: stanovení priorit soběstačnosti, zajištění přebytků pro obchod a doplnění komodity prioritně v rámci EU, minimalizace převozu komodit (pouze nadprodukce k vývozu), organizace vnitřního trhu dle pravidel prospěšných pro všechny státy EU s ohledem na úrodnost a mez únosnosti půdy.
 • Podporu tvorby, výroby a prodeje finálních produktů či meziproduktů zemědělskými prvovýrobci. Podporu sdružování prvovýrobců,
 • Zavedení norem kvality pro potraviny a zvyšování požadavků spolu se zlepšením kvality úrodnosti půdy. Dodržování shodné normy a požadavků pro všechny státy EU u komodit a potravinářských výrobků a nápojů.
 • Dohled nad dováženými potravinami - informování spotřebitelů o vhodnosti potravin, o jejich zdravotních přínosech a rizicích. Zákonná podpora pro samozásobitelství a sousedskou spotřebu.

NE gender ideologii

 Současné ideologie multikulturalismu a genderismu, hodnotový relativismus a sobecký individualismus působí rozkladně na rodinný život, péči a výchovu dětí. Je to přímý útok na samotný základ lidského společenství, rodinu, nositele klíčových funkcí umožňujících přežití a vývoj společnosti. 

V druhém sledu je vidět, zvláště v severských státech, snaha státu odvést děti od rodiny a přebírat jejich výchovu. Proč? Všechny totalitní systémy měly snahu vychovávat děti podle svého (hitlerjugend, komsomolci…).

V širším kontextu je tento útok veden na osobní a kulturní identitu jedince. Obě jsou přitom nutnou podmínkou pro dostatečnou pestrost (diverzitu) celku a tedy jedním ze základních předpokladů existence řádu, v jehož rámci může jedině probíhat evoluce.

Pokud by prosazení těchto idejí bylo dokonáno, bude mít devastující účinky na kulturní diverzitu, v extrémním případě i existenciální důsledky pro některá společenství v podobě zániku svébytnosti národních kultur, ztráty národní identity a pravděpodobně i vynucenou islamizaci.

ANO podpoře vztahu žena - muž – dítě

Rodina v podobě žena – muž – dítě je nenahraditelným základem každé společnosti. Její místo je v zajištění pokračování společenství a jejího rozvoje. Zajišťuje soudržnost, kontinuitu kultury a hodnot společenství. V těchto vitálních funkcích není nijak nahraditelná.

Budeme prosazovat:

 • Podporu tradiční rodiny napříč EU na úrovni finanční, legislativní i hodnotové
 • Ocenění nezastupitelnosti role matky a její hodnotové ukotvení v populaci
 • Odmítnutí destruktivní části genderové ideologie v legislativě EU a její výuky ve školách
 • Výuku rovnocennosti a komplementarity, nikoliv rovnosti či dokonce stejnosti mezi pohlavími
 • NE surogátnímu mateřství, tj. zákaz využívání náhradní matky pro odnošení dítěte
 • Omezení umělého početí pro ženy žijící bez partnerů
 • Jednoznačné odmítnutí metod a ideologie Barnevernetu / juvenilní justice
 • Zákaz odebírání dětí z rodin z ekonomických důvodů
 • Omezení vlivu / zákaz podpory neziskovek prosazujících právo na dítě pro všechny a destruktivní aspekty genderové ideologie
 • Zajištění vzdělávání budoucích matek o důsledcích a rizicích nepřirozených početí a porodů pro ni i dítě, o důsledcích a rizicích předčasného matčina návratu do práce pro dítě a o důsledcích a rizicích výchovy jen matkou či otcem

NE protiruské hysterii

V následujících dvaceti letech bude globální politice dominovat víceméně otevřený střet mezi USA a Čínou o světovou ekonomickou, ale i silovou dominanci. Obě velmoci budou nahlížet na Evropu i Rusko v lepším případě jako na účelové partnery, v horším jako na soupeře, které je třeba oslabovat, aby se nepletli do cesty. 

V tomto kontextu Evropa i Rusko mají obdobné zájmy. Evropa sama, bez Ruska, je příliš slabý hráč. Stejně tak Rusko bez Evropy. Je v zájmu obou spolupracovat v ekonomické i bezpečnostní oblasti.

Protiruská hysterie byla vyvolána účelově před pěti lety a je stále živena. „Ruská hrozba“ je zveličována a naprosto neodpovídá faktům. Rusko má už od devadesátých let desetinový vojenský rozpočet oproti USA, ještě hůře dopadá ve srovnání s NATO. Ekonomicky není schopno vést jakoukoli významnější pozemní operaci. Nezávislí odborníci, včetně například bývalého ředitele Stratfor George Friedmana, interpretují chování Ruska jako vynucené, obranné.

Je také zjevné, že část amerického establishmentu již desítky let plánuje ovládnutí Ruska a jeho zdrojů jakýmikoliv prostředky a nezastaví se před ničím. Maximální obezřetnost Evropanů je více než na místě. Ukrajina a Pobaltí, během krátké doby možná i Bělorusko, mohou být velmi nebezpečnými rozbuškami.

Současný režim v Rusku nám nemusí připadat ideální, ale může být i významně horší a nebezpečnější. Rusko zatlačené do kouta logicky reaguje nacionalismem a nepřátelským postojem. Tento tlak v konečném důsledku může přivést k moci síly Evropě skutečně nebezpečné.

Samostatná, na USA nezávislá politika vůči Rusku, je existenciální záležitostí Evropy. Vazalství nás vystavuje riziku válečného konfliktu na území Evropy.

 

ANO spolupráci a ukončení sankcí

Současná hysterie a politika sankcí nejsou v zájmu Evropy, ani ČR. Naopak je v jejich zájmu spolupracovat s Ruskem na principu „já pán, ty pán“. Jakákoli jiná strategie je kontraproduktivní.

Budeme prosazovat:

 • Evropskou politiku všech azimutů, na principu “já pán, ty pán”, což je pro nás východisko pro odvrácení nebezpečí válečných konfliktů.
 • Místo vývozu „evropských hodnot“ budování důvěryhodnosti EU.
 • Aktivní roli EU v hledání mírové spolupráce a aktivní působení v roli mediátora v oblastech vyostřených konfliktů.
 • Zrušení sankcí vůči Rusku, posilování důvěry mezi Evropou a Ruskem, rozvoj obchodní spolupráce.
 • Výměnu informací souvisejících s terorismem a bezpečnostními riziky na území Evropy, Afriky a Blízkého východu.
 • Nevytváření fondů a projektů pro vojenské, bezpečnostní a zpravodajské účely. Tyto kompetence musí zůstat v rukou národních států.