BEZPEČNOST

 • Hlavní teze:
  • Ochráníme zemi a její občany před snahou nastolit totalitu.
  • Posílíme a zabezpečíme kritickou infrastrukturu státu.
  • Připravíme alternativní koncepci kolektivní bezpečnosti.
 • Obecným cílem je schopnost včas identifikovat reálné hrozby vnější i vnitřní a v předstihu je zneutralizovat nebo minimalizovat jejich dopady.
 • Kritickým cílem je eliminace vlivu zájmových skupin rozkládajících demokratický řád, snažících se o nastolení skryté totality, zajištění funkčnosti kritické infrastruktury a zajištění bezpečnosti a základních potřeb občanů, a to i ve velmi ztížených podmínkách, a ochrana před riziky plynoucími z migrace ze zemí kulturně a hodnotově nekompatibilních.

Krizový scénář směrem k občanovi

 • Bylo by vhodné, aby si občan zjistil možnosti přímo v místě svého bydliště. Je potřeba začít vytvářet komunity co nejvíce soběstačné. Jsme přesvědčeni, že spolupráce v komunitě je vždy výhodnější, než snahy izolovaných jedinců.
 • Propojte se fyzicky a scházejte se s místními lidmi. Existují platformy, které již lidi propojují, např. domobrana, svépomoc, komunitní mapy pomoci a vzdělávání atd.). Zmapujte si v rámci těchto skupin, kdo co může nabídnout, třeba i výměnou, opět, existuje mnoho swapů, bartrových skupin apod. Zapojte se do místních aktivit, které vedou k větší soběstačnosti, tím pádem menší závislosti na systému – např. komunitní zahrady, místní výměnné trhy apod.
 • Dnes a denně vidíme poměrně intenzivní dění na planetě, ať už má slovo samotná příroda nebo lidský faktor. Řada ekonomů mluví o ekonomické krizi v důsledku covidu a s ním spojených celoplošných lockdownů. Zamyslete se proto a domluvte se se svými blízkými, co byste dělali v případě např. výpadku mobilního signálu, internetu, elektřiny, teplé vody. Možné je cokoliv a také se nemusí stát vůbec nic. Prostě nevíme. Ale je dobré být připravený pro všechny případy.

Směrem k systému

 • Výrazně posílit kritickou infrastrukturu státu a její zabezpečení v návaznosti na hrozby plynoucí z ekonomických, sociálních a bezpečnostních dopadů pandemie, migrace a snah o nastolení totality.
 • Výrazně posílit policii a prvky integrovaného záchranného systému modernizací vybavení, kvalitním výcvikem a personálně podle kritéria aktuálních hrozeb.
 • Obnovit a aktivovat systém civilní obrany se zaměřením na vybrané hrozby, aktivně zapojit do tohoto procesu města a obce.
 • Obnovit samostatnost naší zahraniční politiky s cílem zásadně posílit vztahy podporující naší bezpečnost (politika všech azimutů).
 • Změnit obrannou doktrínu armády: zaměřit ji na obranu území ČR podle priorit určených vnějšími hrozbami.
 • Zrušit nepřiměřené pravomoci vlády týkající se pobytu a tranzitu cizích vojsk, stáhnout vojáky ze zahraničních misí a změnit příslušné zákony tak, aby naše armáda nebyla zneužitelná pro zájmy cizí moci.
 • Připravit alternativní koncepce kolektivní bezpečnosti, pokud EU a NATO nebudou nadále ochotny skutečně hájit zájmy občanů vlastních členských států.
 • Zahrnout aktivní občany a spolky zaměřené na bezpečnost do koncepce bezpečnostní politiky státu.