Rezort školství

Obnovení podmínek pro celostní vzdělávání

Současný stav

České školství zaznamenává trvalý propad v kvalitě vzdělání prakticky ve všech sledovaných ukazatelích.

 • Obsah a metody vzdělání, způsoby chování učitelů (kromě vybraných elitních škol) a celý systém jsou víceméně nastaveny tak, že „vyrábí“ závislé, omezeně myslící a málo flexibilní jedince vhodné pro „otrockou“ práci. Vzdělávací systém nepodporuje rozvinutí skutečného potenciálu člověka a dosažení tzv. lidské úrovně psychiky.
 • Základní a střední školství systémově rezignovalo na vzdělávací standardy, rozdíly mezi jednotlivými školami rostou. Kvalitu drží spíše soukromé školství, které je, ale velmi často nedostupné pro nižší střední třídu a chudší část populace (tedy cca 60 – 70 % rodin). Tento trend dále umocňuje inkluze, kde je tempo výuky přizpůsobováno nejslabším. Kvalita škol zřizovaných obcemi závisí na osobnosti a schopnostech ředitele a kvalitě místních zastupitelů.
 • Množství středních a vysokých škol umožňuje studovat každému, kdo se pro to rozhodne bez ohledu na jeho reálné schopnosti a talenty, ekonomický model financování tento trend podporuje. Mnoho soukromých VŠ funguje jako pračka na (někdy i špinavé) peníze a diplom si tam lze v podstatě koupit.

Koncepce a nástroje řešení

Obsah vzdělávání a výchovy

 1. Kompletně přizpůsobit obsah a metody výuky hlavnímu cíli: rozvinutí skutečného potenciálu člověka a dosažení tzv. lidské úrovně psychiky (dále jen Přirozené vzdělání)
  • učit o propojování vědy, filosofie a existenci universálních zákonů o zavést do výuky předmět „život“ (sebeřízení) a přirozenou komunikaci
  • zablokovat obsah, metody a postupy, které vytvářejí podmínky pro rozvoj nelidských typů psychiky
  • zajistit deideologizaci učebních témat o změnit hodnotový rámec vzdělání od „výkonu a úspěchu (boj)“ ke „štěstí a tvořivosti (spolupráce)“
 2. Vrátit prestiž přírodním vědám a technickým oborům
  • technické obory vrátit na světovou špičku o dát vyšší důraz na výuku matematiky a logiky, obecných zákonů přírody
  • propojovat vysoké školy se základním i aplikovaným výzkumem
  • podporovat průmyslové inkubátory v regionech a jejich napojení na střední a vysoké školství
 3. U společenských oborů vycházet z duchovní podstaty člověka a světa „duality“
  • je potřeba překročit bariéru čistě materialistického paradigmatu (medicína, sociologie, psychologie…) a rozvíjet holistické poznání zaváděné do výuky
  • občanské a politologické obory je potřeba nazírat s vědomím duální reality a smyslu existence jedinců, komunit i národů

Metody vzdělávání a výchovy

 1. Pro MŠ, první a druhý stupeň ZŠ vyvinout a aplikovat metodiku „Škola hrou“, která bude syntézou nejlepších a praxí ověřených postupů s primárním cílem připravit a udržet motivaci dětí a žáků pro další studium a rozvíjet lidskou úroveň psychiky. Na konci ZŠ by měl žák a jeho rodiče mít představu, jaké talenty by měl dále rozvíjet.
 2. Střední škola by měla již z většiny podporovat rozvoj talentů studenta a dále rozvíjet lidský typ psychiky. U oborů, kde žák nemá talent, by se měla spokojit s dosažením určitého minimálního standardu.
 3. S rostoucím věkem vědomě řídit u žáků a studentů přebírání čím dál větší odpovědnosti v rovnováze s rostoucí svobodou a také povinností v rovnováze s rostoucími právy.
 4. Nechat více prostoru praxi, nechat žáky a studenty ověřovat si obecné zákony na vlastní kůži, všemi smysly.
 5. Dořešit inkluzi. Je potřeba umožnit zapojování handikepovaných jedinců do společnosti, ale ne na úkor kvality a výsledků výuky.
 6. Do metodik a koncepcí vzdělávání zavést povinnost definovat konkrétní pozici v následujících škálách:
  • poměr vzdělávání a výchovy (znalosti a dovednosti versus hodnoty, vzory, smysl…)
  • poměr vnitřního a z vnějšku řízeného vzdělání (do jaké míry a za jakých okolností rozhoduje dítě o tom, kdy, co a do jaké hloubky se bude učit)
  • poměr universality/obecného přehledu ke specializaci
  • poměr základních metodik a doporučených metodik (zajištění prostupnosti školského systému aniž by byla potlačována originalita a invence školských zařízení)
  • poměr znalostí a dovedností (poměr „mrtvých dat“ a cvičení/praktik ze života)
  • poměr metod podporujících spolupráci versus soutěživost
  • poměr detail versus zobecnění, aby se žáci naučili jak analytickému, tak syntetickému myšlení
  • poměr metod/nástrojů podporujících rozvoj talentu a jeho osobní aktivitu versus dosažení nezbytného minima pílí méně talentovaných (Je potřeba cíleně vytvářet podmínky pro rozvoj silných i slabých stránek osobnosti každého žáka. Chceme renesanční osobnosti, ne bioroboty.)
  • poměr metod zapojujících pravou a levou hemisféru

Systém vzdělávání

 1. Zajistit více zdrojů financování pro všechny druhy škol (stát, obec, regionální podnikatelé, rodiče).
 2. Zrušit řadu především vysokých škol, které nemají výsledky nebo slouží business účelům, nikoli vzdělávání.
 3. Vytvořit takové podmínky, aby pedagogická práce byla považována za prestižní.
 4. Na pedagogických fakultách implementovat Přirozené vzdělání a tím zvýšit připravenost budoucích učitelů na nové cíle a podobu výuky.
 5. Pomocí soustavného vzdělávání pedagogů implementovat Přirozené vzdělání do škol.
 6. Podporovat „baťovská kolečka“ pro pedagogy, zabránění nebezpečí vyhoření.

Cílový stav

 • Primárním cílem systému výchovy a vzdělávání je zajištění/podpora rozvinutí skutečného osobního potenciálu každého člověka a dosažení tzv. lidské úrovně psychiky (viz KOB),
 • vzdělávání se opírá o aktuální výsledky lidského poznání bez ideologických filtrů a neobhajitelných restrikcí tzv. vědecké metody, která tím sama omezuje Poznání, o podporuje tvořivost a vychází vstříc dlouhodobým potřebám společnosti a trhu práce, o úpravy v organizaci, struktuře a obsahu výchovy a vzdělávání se opírají,
 • empiricky podložené poznatky,
 • vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti a je považováno za významnou hodnotu,
 • lidé využívají rozmanité příležitosti k učení v průběhu celého života,
 • kvalitní vzdělávání je přístupné pro každého, funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci, respektuje a vytváří podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • děti, žáci a studenti vědí, co se od nich na každé úrovni a v každé oblasti vzdělávání očekává a co mohou oni očekávat od něj,
 • děti, žáci a studenti se rádi učí a jsou motivováni k celoživotnímu učení,
 • učitelé jsou dobře připraveni na výkon své profese, všestranně motivováni pomáhat dětem, žákům a studentům k dosažení maxima jejich možností a cíleně se rozvíjejí,
 • školy jsou otevřeny pro soustavnou spolupráci s vnějším světem.

Dle typu školy:

Mateřské školy vytváří vstřícný a příznivý vztah k matematice, jazykům, vztah k přírodě a vztahy uvnitř přírody, vše formou her.

Základní školy odkrývají talenty a vlohy stejně tak i slabší vlastnosti. Vytváří podmínky pro to, aby talenty byly příkladem ostatním za účelem rozvoje celistvosti bytosti člověka. Jde o zaměření na existenci Přirozeného řádu, učení o životě – projekty, počáteční ukázky propojení vědy, víry a filosofie, hledání cesty v životě.

Střední školy definují specializace a odkrývání Přirozeného řádu ve specializaci, rozšiřují makro pohled na filosofii, vědu a víru, rozšiřují mikro pohled do vybrané specializace a provázanost do života ve formě projektů.

Vysoké školy vytvářejí hlubokou specializaci v souladu s filosofií a Přirozeným řádem, odkud a kam šel vývoj a z jakého důvodu a kam směřuje v podmínkách Přirozeného řádu, projekty zaměřované na zvyšování uspořádanosti v oboru a mezioborově.

Měřitelné indikátory úspěchu

 1. procento absolventů s lidskou úrovní psychiky (dlouhodobě)
 2. úroveň nezaměstnanosti absolventů dle odvětví
 3. míra uplatnění dle oborů v mezinárodním měřítku
 4. snížení rozdílu v kvalitě škol a univerzit bez ohledu na typ (měřeno dle předchozích bodů)

Podmínky funkčnosti

 • přijetí duchovní podstaty člověka většinovou společností
 • změna vědecké metody v oblasti společenských věd