Rezort životního prostředí

Obnovení podmínek pro udržitelné životní prostředí

Současný stav

Naše svoboda a nezávislost není udržitelná při nedostatku či nevlastnění primárních zdrojů a udržení tohoto stavu i pro budoucí generace. Mezi primární zdroje nepatří jen nerostné suroviny, ale také půda, vzduch, voda a dostatek přírodního prostoru s vysokou úrovní diverzity, což vše tvoří základ pro zdravé životní prostředí.

Sledujeme, jak současný bezbřehý individualismus drancuje přírodní zdroje planety, našeho domova pro své krátkodobé zisky. Ekonomové a „elity“ tvrdí, že jedině stále rostoucí zvyšování spotřeby je motorem ekonomiky a růstu. Nové objevy a vynálezy, které by pomáhaly ochránit náš jediný domov, jsou blokovány nadnárodními korporacemi. Korporace nemají zájem ohrozit vybudované výrobní kapacity, když jim spotřebitelé přinášejí zisk. Možná lze přirovnat chování lidstva na planetě jako rakoviny v těle. Imunitní systém rakovinu nevidí v prvních stádiích nemoci. Rakovina vyčerpává organismus, ale neví, že bez organismu sama nepřežije. Ani lidé dlouho tuto rakovinu společnosti neviděli, ale dnes je zřejmé, že toto chování způsobuje predátorské a krátkozraké chování zdůrazňující příliš ekonomický pohled na lidskou existenci.

V zemědělství může být příkladem pěstování monokultur. Dnešní výrobci porušující tisícileté zkušenosti našich předků, kteří věděli lépe, jak se o svou půdu starat a chránit ji. Stále více ničíme planetu kyselými dešti, devastací půdy, která pak ztrácí minerály a živiny. Následné zahnojování anorganickými přípravky kvalitu půdy nezachrání. Proto klesá množství živin v potravinách. Potraviny ztrácejí svou kvalitu i způsoby balení, přepravy. Možná i proto roste počet civilizačních chorob v populaci.

Kumulují se problémy v celé přírodě od sinic ve vodních tocích až po devastaci oceánů a moří, pralesů a lesů, které jsou plícemi planety. Stále se zvyšující spotřeba vyčerpává neobnovitelné zdroje planety a zároveň produkuje stále rostoucí objemy odpadů, které následně dále ničí životní prostředí. Systém ochrany přírodních zdrojů je bezzubý a nemotivační. Výsměchem ochrany planety je možnost předprodeje emisních povolenek, oddalování zákazu ukládání odpadů do země a mnoho dalšího. Hrajeme si na tvůrce lepší přírody v podobě genetických manipulací flory i fauny avšak důsledky těchto manipulací jsou negativní ve všech rozměrech.

Zadlužujeme se do budoucnosti. Není možné se mít lépe na úkor budoucích generací. Každá generace na této planetě by měla předávat svou zemi, domov ve stejném, ne-li lepším stavu, další generaci. Je potřeba vytvářet motivaci k odpovědné jednání na všech úrovních společnosti. Ochrana vody, ovzduší, orné půdy a biodiverzity se stává naším velmi aktuálním úkolem, ne našich dětí.

Koncepce a nástroje řešení

 1. Výchova a vzdělání podporující soběstačnost, udržitelnost a vztah k přírodnímu prostředí
 2. Ochrana původního nedotčeného přírodního prostředí a biodiverzity
  1. Podpora vyšší ochrany a vzniku nových přírodních rezervací
  2. Státní investice do ochrany přírody, do energetických zdrojů země… (skrz regionální nikoli centrálně úřednicky řízené dotace, je potřeba postupně vytvářet podmínky a zvýhodňovat resp. znevýhodňovat, ty které nekonají ve prospěch nápravy škod)
 3. Ochrana a kultivace krajiny využívané lidmi
  1. Ohlídat rekultivační projekty, které jsou obrovskými finančními projekty ministerstva životního prostředí
  2. Zákaz genetických manipulací – výroby i dovozu
  3. Zpřísnění podmínek pro vyjmutí území z půdního fondu
  4. Zajištění vyšší ochrany vodních zdrojů a vodních toků před důsledky lidské činnosti
  5. Podpora projektů zadržujících vodu v krajině
 4. Podpora přirozeného zemědělství
  1. Podpora způsobů zemědělské produkce nedegradujících půdní fond, vodu a ovzduší
  2. Ochránit vnitřní trh proti dovozu dotovaných potravin z dovozu (kdy naši producenti jsou znevýhodněni)
  3. Vytváření regionálních burz
 5. Ochrana životního prostředí před důsledky průmyslové výroby
  1. Postupné zahrnutí tzv. negativních externalit do nákladů výroby
  2. Stoprocentní recyklace – nejnovější metody likvidace a recyklace
  3. Podpora energetické soběstačnosti, podpora malých a středních zdrojů, podpora obnovitelných zdrojů (skrze nové technologie a ve vlastnictví obcí a měst)
 6. Podpora zdravého bydlení
  1. Podpora výstavby aktivních domů a informování o negativních důsledcích pasivních domů na zdraví lidí
  2. Podpora celostní architektury a feng-shui

Cílový stav

 • Podstatná část populace chápe, že není možné žít na úkor budoucích generací
 • Podstatná část populace považuje systém péče za životní prostředí za opodstatněný a správný
 • Stabilita půdního fondu a jeho dostatečný rozsah
 • Dostatečné zásoby povrchové vody
 • Zajištěná a funkční 100% recyklace
 • Veškeré externality jsou započítány do nákladů výroby
 • Vnější i vnitřní motivace investovat do „zelených“ technologií jako aspektu kvalitativního růstu
 • Předávat stav země ve stejném ne-li lepším stavu další generaci

Měřitelné indikátory úspěchu

 1. Pokles emisí
 2. Zvýšení kvality povrchové vody
 3. Pokles dovozu primárních zdrojů energie
 4. Soběstačnost země, regionů, firem a rodin
 5. Snížení výskytu civilizačních chorob

Podmínky funkčnosti

 • Důvěra v budoucnost u podstatné části populace
 • Pochopení nezbytnosti navržených řešení a přijetí odpovědnosti