Pokud jste naším žadatelem o členství, členem či čekatelem Hnutí, zaměstnancem, kandidátem, dárcem, dobrovolníkem či spolupracovníkem, dodavatelem, zákazníkem, odběratelem novinek, návštěvníkem webu nebo našich veřejných akcí svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Prosíme, seznamte se se zásadami, podle kterých chráníme Vámi poskytnuté osobní údaje.

1. Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je politické hnutí CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI, Gercenova 856/3, 102 00 Praha, IČ: 05754577.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu a případně vybíráme další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat – na základě smluvního vztahu a za dodržení zde uvedených zásad.

Mlčenlivost. Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

2. Kontaktní údaje a prohlášení

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: hkh@hnuticesta.cz

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a nařízením GDPR, účinným od 25.5.2018, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

3. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

➤ Žadatel o členství v hnutí CESTA

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kraj, email a telefonní číslo potřebujeme zpracovávat, jelikož máme oprávněný zájem sledovat stav zájemců o členství.

Tyto údaje zpracováváme v uvedeném rozsahu po dobu 6 měsíců. Nestanete-li se v této době čekatelem či členem Hnutí, Vaše údaje budou vymazány.

➤ Člen a čekatel Hnutí

Osobní údaje členů a čekatelů, poskytnuté na přihlášce, jsou zpracovávány po dobu členství v Hnutí, a následně v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, email a telefon po dobu jednoho roku od zániku členství.

Po dobu jednoho roku máme oprávněný zájem sledovat případné opakované žádosti o členství.

➤ Kandidát za Hnutí

Nejste-li členem Hnutí, ale kandidujete za něj ve volbách do místního nebo krajského zastupitelstva, PS, Senátu či EP, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu požadovaném zákonem o volbách, a to po dobu volební kampaně a následně po celé další volební období, tj. v případě voleb do místních či krajských zastupitelstev a voleb do PS 4 roky, do Evropského Parlamentu 5 let a do Senátu po dobu 6 let, jelikož máme oprávněný zájem Vám nabídnout kandidaturu za Hnutí i v dalším volebním období.

➤ Dárce

Darujete-li Hnutí finanční dar nebo poskytnete-li nám nefinanční plnění, ze zákonných důvodů zpracováváme Vaše údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a město trvalého pobytu.

Tyto údaje jsou dále veřejně viditelné na transparentním darovacím účtu Hnutí a ve výročních zprávách Hnutí.

Pokud je dar použit na financování volební kampaně, jsou dále zveřejňovány ve zprávách o financování volební kampaně.

Vaše jméno a výše daru dále figuruje v našem účetnictví, kde jsou tyto údaje zpracovávány po dobu 5 let.

➤ Dobrovolník či spolupracovník

Vykonáváte-li pro Hnutí dobrovolnou práci, evidujeme Vaše údaje v rozsahu jméno, příjmení, email, telefon, adresa trvalého bydliště a datum narození. Tyto údaje musíme zpracovávat ze zákonem daných důvodů, dále je evidujeme po dobu 5 let, jelikož máme oprávněný zájem oslovit vás s nabídkou další spolupráce.

➤ Odběratel novinek, sympatizant

Váš email evidujeme na základě Vašeho souhlasu po dobu 5 let. Tento údaj nám byl poskytnut přes webové rozhraní, či fyzicky na organizovaném setkání Hnutí. V obou případech můžete tento souhlas odvolat na základě poučení a způsobem popsaným v každém zaslaném e-mailu, případně oznámením odvolání na email hkh@hnuticesta.cz

➤ Dodavatel nebo zákazník

Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Budou uchovávány po dobu stanovenou zákonem ve znění pozdějších předpisů.

4. Fotografická a jiná dokumentace, diskuze na sociálních sítích

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme dále využít vaše fotografie, videozáznamy, projevy vůle, reference, chaty, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte. Vaše osobní údaje, jsou-li k dispozici, si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Výjimku tvoří veřejné akce, ze kterým máme právo pořizovat fotodokumentaci podle § 89 občanského zákoníku, tzv. zpravodajské licence. Jedná se zejména o veřejné mítinky v rámci předvolební kampaně, demonstrace, petiční stánky či jiné propagační akce pořádané Hnutím. V tomto případě nebudete na záznamech označeni žádným identifikačním údajem.

5. Cookies

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek považujeme za svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies též můžete zakázat ve svém prohlížeči. Detaily o používání cookies na našich stránkách naleznete zde.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Všichni členové Hnutí byli poučeni o tom, jakým způsobem mají nakládat s osobními údaji, pokud k nim mají v rámci svých funkcí a jiných výkonů povinnosti v Hnutí přístup.
Tyto zásady jsou dále rozpracovány v interních směrnicích Hnutí.

7. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Mohou to být následující poskytovatelé:

 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing);
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
 • Facebook Inc. (nástroje pro on-line marketing);
 • YouTube, LLC (nástroje pro on-line video marketing);
 • poskytovatelé IT služeb a hostingu (správa a rozvoj informačních systémů);
 • poskytovatelé cloudových úložišť;
 • poskytovatelé účetních služeb a auditoři (vedení účetnictví a kontrola);
 • poskytovatelé marketingových služeb (one-to-one a on-line marketing);
 • poskytovatelé právních služeb (právní servis);
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb (adresné rozesílky);
 • partneři spolupracující s námi na speciálních projektech a akcích.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii:data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

8. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva:

 • právo na informace o rozsahu, účelu a době zpracování vašich osobních údajů;
 • právu na přístup k vašim osobním údajům;
 • právo na doplnění a změnu osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost;
 • právo na výmaz (být zapomenut) – toto právo se netýká údajů, které musíme zpracovávat dle našich zákonných povinností, po dobu zákonem stanovenou.

Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky, podněty, nebo chcete-li některého z výše uvedených práv využít, kontaktujte nás prosím na emailu hkh@hnuticesta.cz.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme ovšem rádi, pokud se před podáním stížnosti pokusíte vše vyřešit přímo s námi, veškerá nedorozumění rádi napravíme. Kontaktovat nás můžete na adrese hkh@hnuticesta.cz.

9. Účinnost

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.

Předsednictvo hnutí CESTA