diagnóza společnosti

„Civilizace kolabují na těch faktorech, na kterých vyrostly.“
Miroslav Bárta, egyptolog

Pohled na společnost

vychází ze skutečnosti, že naše společnost byla a je založena na dvou motorech: tržní ekonomice a přirozeném právu realizovaném zastupitelskou demokracií. Oba motory, které „naskočily“ nástupem novověku, vytvořily podmínky zajišťující občanům možnost růstu, budování rodin, firem a do té doby nevídaný blahobyt a využívání získaných svobod. V průběhu doby však oba motory ztrácely výkon a dnes jsou před kolapsem. Ne snad z důvodu „opotřebení“, ale z důvodů daleko vážnějších: samotný princip jejich fungování je významně narušen.

Tato disfunkce je fakticky i principiálně neopravitelná. To vede neviditelné elity, stejně jako kdykoli dříve v dějinách, ke snaze udržet status quo za jakoukoli cenu. I za cenu válek a zotročení obyvatel. Ideologické podhoubí pro tento plán bylo připravováno několik desítek let v podobě kulturního marxismu, gender agendy nebo například, na hlavu postavené, zelené politiky. Ta se začala postupně realizovat především prostřednictvím nadnárodních struktur a bez významnějšího odporu národních elit. Účelem ideologie kulturního marxismu a gender agendy je oslabit soudržnost rodiny, národa a státních útvarů a snížit odpor při nastolování totality. Účelem zelené ideologie je odůvodnit omezení ekonomických a osobních svobod.

Aktivní fáze procesu byla spuštěna projektem koronavirus. Byla tím vytvořena situace, která může vést až k občanské válce a nastolení totalitního režimu založeného na manipulaci s vědomím a úplné kontrole obyvatel ve všech oblastech života.

Pohled na jedince

vychází ze stavu poznání člověka. Ten je dán úrovní znalostí a dovedností, které vycházejí z kombinace poznatků ve vědě, filozofii a víře. Člověk doufal, že v novověku mu poznání přinese blahobyt, štěstí, spokojenost a mír.

Zatímco v oblasti technické a technologické jsou jeho očekávání uspokojena měrou vrchovatou, v oblasti humánní je to bez nadsázky katastrofaDlouhodobě dochází ke značné ideologické manipulaci, která vede k zásadní dezorientaci významné části občanů a nevědomému přijetí principu „rozděl a panuj“. V tomto smyslu je zotročuje a je přímou cestou k válkám a násilí. Jedním z dalších vážných důsledků je v našem kulturním prostředí bezbřehý individualismus a bez-alternativní orientace na konzum. Dále pak ztráta kulturní identity, vědomí sounáležitosti a smyslu bytí.

Od roku 2020 můžeme vidět, jak snadné je takto zmanipulovaného člověka zotročit. Strach z koronaviru, vyvolaný a živený mediálně po celém světě, snížil schopnost racionálního úsudku a ukázal ochotu značné části lidí podřídit se i zjevně nesmyslným nařízením, pro mnohé zdraví škodlivým či životu nebezpečným.

Závěry

Z nefunkčního, umírajícího systému jsme v roce 1989 přestoupili do systému, který se ukázal jen pozlátkem s prohnilými základy. Ten je nyní daleko za svým zenitem a při současném ideologickém paradigmatu není udržitelný ani reformovatelný. Blíží se též ke svému konci a z dlouhodobého (několika staletého) pohledu se uzavírá jeden vývojový cyklus lidstva.

Národní a nadnárodní (viditelné) elity na tento vývoj nijak účinně nereagují nebo reagují bez jakéhokoliv porozumění. Dělají špatná rozhodnutí, za které nesou důsledky především občané, případně malé a střední podniky. Jejich reakcí na snižující se „řiditelnost“ společnosti je přehnaná regulace, rostoucí míra zdanění a omezování svobod. Nebývale roste snaha o další indoktrinaci, především mladé generace, s cílem připravit společnost na další omezení svobody a ještě vyšší regulace. Současná společnost již má viditelné totalitní rysy a trend je zcela zřejmý.

Těmito snahami elit dále roste již tak vysoká komplexita společnosti, přičemž platí, že růst komplexity vyžaduje vyšší potřebu energie, které se ale nedostává. Kruh se uzavírá. Důsledkem rozevírání nůžek mezi elitami a občany je jedinec, který je v rámci systému prakticky bezmocný a cítí se tak. Naše společnost se zásadním způsobem odklonila od žití v souladu s Přirozeným řádem.

Aktuálním projevem těchto trendů je koronavirová, multi-kulti, gender a zelená agenda, které neuvěřitelně akcelerují demontáž demokratického řádu a umožňují velmi rychlé nastolení totality. Průvodními jevy jsou především likvidace střední třídy, omezení pohybu a mobility, další monopolizace trhu, omezení občanských svobod, zavádění praktik apartheidu a technologií totální kontroly obyvatelstva.

Východisko

Východisko ale existuje. Koukněte na náš volební program.