umění vládnout

Počátkem 90. let vydali ve Švýcarsku historik hospodářských dějin Břetislav Mrkos a spisovatel Horst Mehler knihu „Umění vládnout“. Tato analýza dlouhodobě úspěšných civilizací obsahuje řadu kritérií, jimiž lze posoudit úspěšnost jakékoli civilizace.

Aby společnost byla dlouhodobě úspěšná, je zapotřebí naplňovat kritéria, která se dají rozdělit do dvou základních skupin.

Jednou skupinou je tržní ekonomika, zdravá tržní ekonomika, a tou druhou je zastupitelská demokracie, tedy co největší přiblížení se přímé demokracii. Obě skupiny jsou velice důležité a rovnocenné.

Do podmínek dlouhodobé úspěšnosti první skupiny (tržní ekonomika) patří:

 • Nízké daně. Když sečteme přímé i nepřímé daně resp. danění práce, zisků a spotřeby a připočteme-li zdravotní a důchodové pojištění, tak se dostáváme k daním přes 70 % z našich příjmů. ČR tak patří k zemím, kde je státní rozpočet, plněn daněmi především od zaměstnanců a pak malých a středních firem, a toto zdanění je jedno z nejvyšších na světě. Ačkoliv jsou těmito příjmy placeny náklady státu, společnosti, přesto se stále zadlužujeme.To je určitě špatně. Je potřeba vytvářet podmínky tak, aby malé a střední firmy nebyly neúměrně zatěžovány a aby zisk zůstával doma a byl reinvestován.
 • Zdravé finance. Zadluženost státního rozpočtu, ale i krajských a městských rozpočtů, neustále roste. V době korona krize je to nárůst extrémní. Roste i zadluženost samotných občanů. Celá společnost dnes žije na dluh, utrácíme více, než vyděláme. Z ročního rozpočtu jdou 2/3 na důchody a průměrný plat úředníka je vyšší než v podnikatelské sféře. To společnost ničí. Zadluženost v poslední době eskaluje a blížíme se ke kolapsu celého systému. Zadlužujeme další generace.
 • Podpora výroby a produkce. V EU jsou nastaveny podmínky tak, že lokální vlády nesmí podporovat lokální výrobce. EU sama rozhoduje o tom, komu vylepší podmínky, což jsou většinou nadnárodní korporace, a komu dá dotace. Vláda poskytuje daňové prázdniny, ale pouze zahraničním investorům. Kde je tržní ekonomika?
 • Vytváření podmínek pro rozvoj obchodu. Ten je dnes většinově v rukou zahraničních majitelů, kteří realizují prodeje především zahraničního zboží. Pro naše výrobce a prodejce jsou podmínky devastující. Kde má naše země brát zdroje, když naše peníze utrácíme za zahraniční výrobky, které jsou dotované a ještě prodejci zvýhodňovaní? Je nám vnucována i podřadná kvalita zboží. To není tržní ekonomie. Je potřeba vytvářet podmínky pro prodej především lokálního, domácího zboží a služeb.
 • Společnost potřebuje vytvářet podmínky pro všechny skupiny společnosti. Zatím je nejvíce daněna práce pracujícího občana a malých a středních firem. Ti nesou největší daňové zatížení. Nadnárodní společnosti odvádějí své zisky do daňových rájů. Rostou počty exekucí. To jsou projevy vzkvétající společnosti?
 • Stát by měl podporovat zapojení do sociálních a ekonomických procesů. Společnost by měla dbát na to, aby více vytvářela podmínky pro to, aby každý, kdo je toho schopen, mohl pracovat, namísto bujení sociálního státu a s ním související závislostí na sociálních dávkách. Zavedení podmíněného příjmu proto nevidíme jako efektivní řešení, naopak, může být velmi destruktivní. Je potřeba udržovat, v maximální možné míře, rovnováhu mezi výdejem a příjmem, takové podmínky jsou v Přirozeném řádu. To znamená, pro to, abych něco mohl „dostat“, musím také něco vykonat, samozřejmě posuzováno dle individuálních možností a schopností každého jednotlivce.
 • Společnost musí trvale potlačovat monopolizaci trhu. Dnes se děje pravý opak. Monopoly a nadnárodní společnosti ovládají nejen ekonomiku, ale i média, a mnohé funkce státu jsou privatizovány. Jeden z klíčových, dlouhodobých cílů našeho programu je prosazování decentralizace. Nekrmit globál, podporovat lokál.

Do podmínek úspěšné civilizace druhé skupiny, tedy zastupitelské demokracie, patří:

 • Spravedlnost pro občana. To znamená vymahatelnost práva. Bohužel soudy nehledají pravdu. Soudce pouze dohlíží na to, zda obě protistrany jednají podle „zákona“. Ten, kdo si kauzu připravil předem, nemůže podle zákona neprohrát. Ty největší podvody mohou být amnestovány. To je pro společnost destruktivní.
 • Zabránění válečných konfliktů. Není možné, aby ve vyspělé společnosti státy používaly válku k získání zdrojů a vlivu na cizích územích. Každá společnost má své právo na sebeurčení a svou versi uspořádání společnosti. Nelze řinčet zbraněmi a vyhrožovat, vydírat a manipulovat. To je v konečném důsledku vždy destruktivní pro každou společnost. Stačí se podívat na dnešní vývoj v rádoby největší demokracii světa, v USA.
 • Špičková administrativa a minimalizace byrokracie. Administrativa by měla být odborná, štíhlá, rychlá, maximálně efektivní a nekorupční. Vidíme pravý opak. Roste počet úředníků. Na vše se objednávají externí firmy, což vytváří korupční prostředí. Například poslanecká imunita se musí vztahovat jen ke svobodě slova, ne k jakékoliv formě kriminality.
 • Podpora svobody, slova, pohybu, projevu i víry, přirozené a otevřené komunikace, namísto politické korektnosti. Ve zprivatizovaných mediích či mediích pod diktátem EU smíte říkat jen to, co se hodí a smí. Už máme bohužel cenzuru na internetu, na sociálních sítích. To nejsou podmínky podporující rozvoj člověka ke svobodě a odpovědnosti.
 • Podpora vědy, vzdělání, kultury a ochrana prostředí, ve kterém žijeme. V Cestě tomu říkáme péče o společný prostor.

Když se navrátíme k těmto podmínkám a budeme je prosazovat, podporovat a rozvíjet, máme šanci žít v dlouhodobě udržitelné, úspěšné společnosti pro většinu z nás.

 

Více také viz programové Principy hnutí CESTA.