Rezort průmyslu a obchodu

Ochrana poctivého podnikání a rozvoj přirozené ekonomiky

Současný stav

Ačkoli se na první pohled zdá, že ekonomika funguje, protože jsme se nikdy neměli tak dobře, jako dnes, je to jen relativně správná odpověď na špatně položenou otázku. Správně položená otázka je: „jak bychom žili, kdyby ekonomika fungovala správně, tedy bez parazitického nastavení a v rámci přirozeného řádu? A odpověď by byla jednoduchá: měli bychom se lépe nejen po ekonomické stránce, ale byla by celkově výrazně lepší i kvalita našeho života (nezahrnuje jen ekonomické ukazatele).

Pokud tvrdíme, že žijeme v parazitické společnosti, netýká se to jenom nezákonného chování jednotlivců a skupin. Mluvíme o celkovém nastavení systému, který byl pro tento účel vědomě konstruován. Aby byl udržitelný, bylo a je nutné intenzivně manipulovat společností tak, aby byl tento systém většinově přijat. Právě proto snad žádná oblast poznání nepodléhá tak intenzivní indoktrinaci, jako je ekonomie. V dalším textu se vyhýbáme finančnímu sektoru, který je řešen samostatně v kapitole 11 a sektoru infrastruktury a sítí (utility), který je částečně řešen v kapitole 6.

Aby bylo možné pochopit, co vše je špatně, je potřebné popsat alespoň základní principy ekonomiky fungující v rámci přirozeného Řádu:

 1. smyslem ekonomických aktivit není kvantitativní, ale kvalitativní růst, který lze charakterizovat jako směřování k harmonii a vyšší uspořádanosti za čím dál účelnějšího využití energie nejen podniků samotných, ale i majitelů, pracovníků a jejich rodin, a také „nadsystému“, tedy celé společnosti;
 2. podstatou ekonomických aktivit není boj s cílem likvidace konkurence, ale spolupráce postavená na dělbě práce, do které se zapojují všechny „buňky“ systému podle svých schopností; to nevylučuje soutěž, ale jen u ekonomicky souměřitelných subjektů s cílem stimulace kvalitativního růstu;
 3. základními pravidly ekonomických aktivit jsou rovnost podmínek pro souměřitelné subjekty a mechanismus omezující růst (stejně jako v přírodě)
 4. výsledkem ekonomických aktivit není super energeticky nadopovaná část systému oproti vysátým až kolabujícím „bílým místům“, ale funkční, dostatečně vyživené „buňky“ i subsystémy dobře plnící svou roli v rámci vyvíjející se dělby práce a uspořádanosti celého systému;
 5. podmínkou ekonomických aktivit je nezatěžování okolních systémů; není možné realizovat ekonomické aktivity na úkor životního prostředí, planety Země a okolního vesmíru, budoucnosti a příštích generací nebo na základě trvalého zadlužování…

Následuje alespoň krátký výčet těch znaků reprezentujících současnou ekonomikou, které jsou v přímém protikladu
s přirozenou ekonomikou a dají se přirovnat k rakovině / nádoru / bloku v ekonomických tocích:

ad a) nádor růstem snižuje uspořádanost a harmonii, odebírá energii zdravé části organismu

 • prioritou je kvantitativní růst (obrat, zisk) i když je to proti růstu harmonie a uspořádanosti
 • honba za okamžitým ziskem na úkor okolí, na principu „po nás potopa“, bez práce a rizika
 • vědomé blokování kvalitativního růstu skrze patenty, autorské právo pracovní právo

ad b) nádor nespolupracuje, ale naopak destruuje „dělbu práce mezi orgány“

 • konkurenční boj s cílem likvidace konkurentů i za použití nekalých praktik
 • destrukce celých oborů skrze využití nesouměřitelné síly nebo strategie „vytvoření nereálného očekávání“
 • omezování přirozené dělby práce prostřednictvím silnějšího postavení u zákazníků nebo v rámci pozice v distribučním řetězci

ad c) nádor roste neomezeně, tvoří metastáze a odebírá výživu okolní tkáni

 • dopředná a zpětná integrace – ovládnutí celých oborů (kompletní vertikály tvorby hodnoty)
 • expanze do příbuzných i nepříbuzných oborů (analogie chování rakoviny v těle)
 • dotace a intervence jsou velmi rozšířenou metodou podpory, která je zneužívána pro zvýhodnění vybraných subjektů nebo oborů
 • zneužívání dominantního postavení

ad d) nádor „vzkvétá“, organismus chřadne bez pudu sebezáchovy

 • skupování konkurentů a zavírání jejich provozoven – „bílá místa na mapě“ označující lokality a regiony, které ztratily schopnost uživit se jako důsledek koncentrace kapitálu a výrobních jednotek (princip obohacování centra na úkor periferie)
 • nesouměřitelné příjmové rozdíly mezi vrcholovým managementem a běžnými pracovníky
 • nezaměstnaní včetně těch, co nemají reálnou naději zlepšit své postavení

ad e) nádor zatěžuje okolní systémy (zdravotní péče, sociální výdaje, psychika pacienta a blízkých…)

 • nezahrnování externalit do nákladů výroby
 • bezbřehé drancování neobnovitelných přírodních zdrojů bez ohledu na možné negativní důsledky pro budoucí generace
 • produkce odpadů včetně neodbouratelných složek bez ohledu na prostředí i budoucnost

Závěr: stejně jako všude jinde, ekonomická svoboda musí být svázána s odpovědností.

Koncepce a nástroje řešení

 1. rozšíření definice, co jsou nekalé praktiky podnikání, a jejich důsledné a citelné trestání
 2. zvýšení odpovědnosti právnických osob a statutárních orgánů za jednání mající negativní společenské dopady
 3. vlastnictví podniků pouze v rukou fyzických osob (firma nesmí vlastnit firmu) a zvýšení odpovědnosti vlastníků za nesprávné jednání statutárních orgánů
 4. daňové, později možná legislativní omezení vertikální integrace
 5. daňové znevýhodnění kvantitativního růstu, zvýhodnění kvalitativního růstu
 6. zabránění zneužívání vyšší tržní síly
 7. zrušení dotací, intervencí a podpory deformujících trh
 8. zpřísnění podmínek pro fúze
 9. zabránění jednání ve shodě poškozujícího ostatní aktéry trhu
 10. nalezení mechanismů bránících získání dominantního postavení na trhu
 11. postupné zahrnutí externalit do nákladů výroby
 12. zásadní zjednodušení administrativy spojené s podnikáním
 13. prosazování obchodní a podnikatelské etiky
 14. bránění privatizace státu a zároveň bránit „úřednickému podnikání“

Cílový stav

 • Jednotlivé tržní segmenty jsou dostatečně diverzifikované (žádný trh není monopolní ani oligopolní), žádný hráč nemá dominantní postavení, nabídka pokrývá požadavky zákazníků
 • Na trzích převažuje spolupráce daná efektivní dělbou práce jak ve vertikále, tak v horizontále
 • Podniky se soustředí na dlouhodobé cíle spojené s růstem hodnoty skrze čím dál vyšší efektivitu a nižší energetickou náročnost (v nejširším slova smyslu)
 • Majitelé i statutární orgány vesměs přijímají odpovědnost za konání podniků a chovají se eticky, v souladu se zákony a přirozeným Řádem
 • Podniky vlastní výhradně fyzické osoby, jejichž údaje jsou veřejně dostupné
 • Podniky nezatěžují okolí a nežijí na úkor budoucnosti

Měřitelné indikátory úspěchu

 1. Plochá Paretova křivka tržních podílů v jednotlivých oborech
 2. Podíl investic do kvalitativního a kvantitativního růstu
 3. Počet nahlášených případů nekalých praktik / počet obchodních vztahů mezi subjekty
 4. Index spokojenosti zaměstnanců

Podmínky funkčnosti

 • dostatečně dotažená politická i ekonomická decentralizace
 • profesionální, štíhlá a sloužící administrativa
 • důvěra v nezbytnost a účelnost takového nastavení podnikatelského prostředí
 • národní a místní sounáležitost