PRINCIPY

Níže uvedené principy, na kterých stavíme program, nejsou náhodné. Tvoří harmonickou spirálu při pohybu po směru hodinových ručiček (modře) nebo destruktivní spirálu při pohybu proti směru hodinových ručiček (červeně).

Další podrobnosti ve videu.

1. SVOBODA NEODDĚLITELNÁ OD ODPOVĚDNOSTI

Nečiň druhým nic, co nechceš, aby druzí činili Tobě.“

Podporujeme osobní, ekonomickou, politickou i náboženskou svobodu jako podmínku dalšího rozvoje společnosti. Jakákoli z těchto svobod však musí být nedělitelně spojena s odpovědností: čím více svobody, tím více odpovědnosti. Stejně tak konkrétní řešení musí být v rovnováze mezi svobodou „k něčemu“ (vlastní expanze) a svobodou „od něčeho“ (ochrana před expanzí druhých).

Příklady aplikací:

 • míra odpovědnosti jedinců i skupin roste s rozsahem dopadů jejich rozhodnutí
 • odvolatelnost politiků a úředníků
 • zamezení negativního vlivu korporací na politiku a státní správu

2. MÍR A ZABRÁNĚNÍ VÁLCE VŠEMI MOŽNÝMI PROSTŘEDKY

„Mír je Řád, je to dohoda zúčastněných stran na hranicích, pravidlech a jejich dodržování.“

Podporujeme mírová řešení ve všech aspektech lidského a společenského konání (vycházíme z teze, že mír není opakem agrese, opakem agrese je přijmutí otroctví). V současném prostředí je nutné akceptovat i to, že ne všechny zúčastněné strany mají dobrou vůli a čisté záměry. Naše snaha však směřuje k tomu, aby zúčastněné strany pochopily, že mírové řešení je vždy to nejlepší.

Příklady aplikací:

 • skuteční uprchlíci ano, ekonomičtí migranti ne
 • nikdy nebudeme stát na straně agresora (zjednodušeně toho, kdo odmítá dialog)
 • prvotní řešení všech sporů metodou mediace
 • návrat k přirozenému právu – justice musí hledat pravdu a spravedlnost
 • jednoduchá pravidla a zákony, vymahatelnost práva

3. OTEVŘENÁ KOMUNIKACE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ

„Hlas lidu, hlas boží.“

Podporujeme prostředí, kdy si každý může beze strachu dovolit svobodně vyjádřit svůj postoj a názor. Podporujeme svobodu slova, její omezení je možné jen v jasně vymezených případech, např. při vyzývání k násilí, které je na základě výzvy naplněno. Jsme přesvědčeni, že názor občanů musí mít přednost před názorem elit (lid je suverén). Bráníme jakékoli indoktrinaci a ideologické manipulaci, pravdu a řešení hledáme výhradně formou věcné diskuze.

Příklady aplikací:

 • snadno vyvolatelné referendum
 • vysoká ochrana svobody projevu
 • zahraniční politika všech azimutů (snaha udržovat co nejlepší vztahy se všemi subjekty)

4. DECENTRALIZACE

„Rozhodování v blízkosti občanů a pod kontrolou občanů.“

Podporujeme návrat účelného maxima pravomocí, rozhodování a odpovědnosti zpět do obcí a regionů.  Není žádný důvod, aby naprostá většina centrálních úřadů sídlila v Praze. Odmítáme jakékoli dotační mechanismy, které preferují vybrané subjekty trhu na úkor jiných. Podporujeme takovou sociální síť, která je budována zespodu a s daleko větším důrazem na prevenci a odstraňování příčin nežádoucích jevů.

Příklady aplikací:

 • revize norem EU
 • peníze zůstávají tam, kde se reálně tvoří hodnoty = změna daňové soustavy a rozpočtového určení daní
 • region má tolik prostředků, aby nebyl závislý na centrálně přerozdělovaných dotacích

5. SOBĚSTAČNOST

„Základní podmínkou skutečné svobody je soběstačnost.“

Podporujeme soběstačnost občanů, obcí a regionů. Podporujeme rozvoj lokální ekonomiky, pestrost nabídky se zvláštním zřetelem na diverzifikaci a decentralizaci základních zdrojů a distribučních sítí, tj. potravin, vody, tepelné a elektrické energie. Podporujeme uvědomění, že nakupováním zboží a služeb vytvořených v blízkém okolí posilujeme lokální ekonomiku. Nakládání s přírodními zdroji musí být omezeno do té míry, aby bylo možné zajistit jejich maximální možnou ochranu a hospodárné využití.

Příklady aplikací:

 • podpora výstavby obecních zdrojů (např. kogenerační jednotky a další technologie)
 • podpora komunitního charakteru vlastnictví těchto zdrojů
 • podpora drobného a středního podnikání

6. UDRŽITELNOST

„Předejme Zemi potomkům v lepším stavu, než v jakém jsme ji převzali od našich předků.“

Člověk je součástí přírody a není pro něj možné se z přírodních vztahů vymanit. Podporujeme udržení biodiverzity a zdravého životního prostředí. Při všech činnostech je nutné započíst do nákladů produkce všechny tzv. negativní externality (například náklady spojené s obnovením poškozeného životního prostředí). Není možné se mít lépe na úkor budoucích generací.

Příklady aplikací:

 • účinná ochrana orné půdy
 • návrat potoků a řek do jejich původních koryt
 • zlepšení kvality vody (od zbavení se sinic až po snížení obsahu hormonů)

7. ŘÁD, STÁT A VLAST, TRADICE A KULTURNÍ IDENTITA

„Preferujeme vlastní tradice a kulturu.“

Existenci suverénního národního státu považujeme za podmínku pro udržení demokratického uspořádání společnosti. Vlastenectví pro nás není prázdný pojem, ale důležitá hodnota, které si vážíme a za kterou stojíme. Jsme si vědomi vlastní hodnoty vyplývající z našeho duchovního i kulturního dědictví. Jsme si vědomi kvalit a síly našich předků, které ctíme a na které navazujeme. Náš domov je NÁŠ domov a jsou vítáni ti, kteří respektují naše pravidla a kulturu. Nebráníme se inspiracím jiných kultur, ale shora diktovaný multikulturalismus uměle mísící neslučitelné hodnoty a vzorce chování považujeme za škodlivý.

Příklady aplikací:

 • zajistit, aby armáda a další bezpečnostní složky hájily výhradně zájmy státu a jeho občanů
 • podporovat český jazyk a publikovat díla Jana Husa, J. A. Komenského, zviditelňovat české historické i současné úspěchy v médiích
 • ochránit kulturní dědictví a udržet ho na území ČR

8. RODINA, VÝCHOVA A PÉČE O DĚTI

„Tradiční rodina je nenahraditelná.“

Vytváříme podmínky pro stabilitu a rozvoj tradiční rodiny. Podporujeme porodnost a ty rodiny, v nichž matky dlouhodobě pečují o dítě „na plný úvazek“. Posilujeme odpovědnost rodičů za děti; výchovu rodičů nemůže nahradit ani škola, ani žádné jiné výchovné zařízení. Stabilní rodinu považujeme za základní podmínku přirozeného rozvoje zdravé osobnosti dítěte. Prosazujeme vzdělávací systém, který bude pestrý, svobodný, prostupný a podporující to, aby každý člověk našel své silné stránky a mohl je uplatnit ve společnosti.

Příklady aplikací:

 • daňové a jiné finanční úlevy pro rodiny s více dětmi
 • společné působení školy, rodiny a místní komunity v základní všeobecné hodnotové orientaci dětí („nebát se a nekrást“, „mladší pustí sednout starší“…)
 • zapojení rodin do veřejných aktivit v regionu

9. PRÁVA A POVINNOSTI

„Není práv bez povinností.“

 Každý člověk je od narození obdařen základními právy, která mu nelze odejmout za žádných okolností (například právo na život, spravedlivý proces atd.). Každý člověk může získat i práva občanská a přímo se podílet na rozvoji občanské společnosti. Tato občanská práva získává po splnění stanovených podmínek. Občanská práva jsou vždy v rovnováze s povinnostmi, například: máme právo, ale i povinnost vůči svému zdraví (lékař může jen vytvářet podmínky, ale uzdravit se musí člověk sám), máme právo na čistou vodu, ale i povinnost se o vodu starat, máme právo i povinnost být odpovědnými rodiči a vytvářet podmínky pro život svých dětí, máme právo využívat přírodních zdrojů, ale je naší povinností se o přírodu starat a udržovat NÁŠ DOMOV stále zdravý.

Příklady aplikací:

 • chránit více oběti trestných činů než pachatele
 • návrat k domovskému právu
 • být volen = bezúhonnost, předchozí zájem o „polis“ a vykonávání občanských aktivit