NÁRODNÍ ZÁJEM

Národní zájem je soubor nejobecnějších požadavků státu vyplývajících z jeho geografické pozice, historických zkušeností a z aktuálních vztahů k jiným mocenským centrům, včetně vztahů sousedských. Veřejným zájmem se rozumí základní všeobecné potřeby občanů.

Hrozby

Národní a veřejný zájem nutně reaguje na klíčové vnější a vnitřní hrozby. Jsme přesvědčeni o tom, že základní příčinou všech člověkem vyvolaných významných hrozeb, a tedy tou největší hrozbou samou o sobě, je přesun reálné moci od občanů (přesněji jimi volených zástupců) ke korporátním a oligarchickým strukturám, a to nejen u nás, ale prakticky všude ve světě.

Dnes tyto nikým nevolené mocenské struktury nejen korumpují politiky a úředníky, ale dostávají pod kontrolu média, tvorbu zákonů, soudy, tajné služby a silové složky států a takto vybaveny masově manipulují veřejným míněním, devalvují tradiční hodnoty a národní kulturu, postupně se snaží eliminovat význam národních států a tradiční rodiny jako nositele soudržnosti a sounáležitosti ve společnosti, ostrakizují a likvidují oponenty a jsou schopny i spustit válečný konflikt, pokud to je v jejich zájmu.

Odvozené, dnes reálné hrozby, jsou především tyto:

 • masová migrace z neevropského prostoru lidí se zásadně odlišnými hodnotami a kulturními vzorci chování, které je možno řízeně radikalizovat; to může vést až k občanské válce v prostoru západní Evropy
 • vojenský konflikt (některých) zemí NATO s Ruskem, vojenské konflikty v Asii
 • živelný rozpad eurozóny / EU buď  z výše uvedených, nebo politických či ekonomických důvodů
 • další centralizace politické moci do nadnárodních struktur
 • další centralizace ekonomické moci, chudnutí obyvatel a regionů, vymizení střední třídy
 • ovládnutí státního aparátu včetně justice a represivních složek mocí reprezentující jiné zájmy, než občanů
 • omezení svobody slova, dehonestace a zákaz nepohodlných médií
 • mediální a ideologická manipulace a pokračující indoktrinace ultraliberalismem podporující vypjatý individualismus, vedoucí k polarizaci společnosti a k rozpadu tradičních hodnot, tradiční rodiny a skutečné společenské soudržnosti
 • zhoršující se zdravotní stav populace včetně schopnosti plodit děti

Národní a veřejný zájem

Národním a veřejným zájmem je:

 1. Zajištění existence našich národů (Češi, Moravané, Slezané) v biologickém, kulturním i duchovním smyslu, včetně udržení jazyka, tradic, hodnot a historického kontextu v jejich jedinečnosti a pestrosti.
 2. Udržení státnosti: existence ve společném státním útvaru, územně celistvém, politicky nezávislém a s dostatečnou suverenitou.
 3. Zajištění bezpečnosti: preventivní i reálné zabránění situacím, kdy zájmy jakékoli moci budou prosazeny na úkor zájmů ČR a jejích občanů.
 4. Zajištění dostatečné potravinové soběstačnosti a surovinové bezpečnosti. Základním kritériem není ekonomický, ale bezpečnostní pohled.
 5. Zajištění příznivých podmínek pro zdraví jedince, životního a přírodního prostředí.
 6. Zajištění příznivých podmínek pro tradiční rodinu. Tradiční rodina je nezastupitelná pro zdravou budoucnost společnosti.
 7. Politická a ekonomická decentralizace.
 8. Zajištění skutečné demokracie: občané jako jediný zdroj moci, stát jako služba svým občanům.
 9. Ochrana základních práv a svobod občanů. Snaha o kontrolu společnosti nabývá totalitních rysů.
 10. Zajištění rovného přístupu ke spravedlnosti pro každého.
 11. Podpora konkurenceschopnosti a prosperity na úrovni státu i regionů.
 12. Podpora zdravého vlastenectví. Vykořeněná společnost není soudržná.
 13. Vytváření podmínek a podpora odideologizovaného vzdělávání, vědy a kultury.
 14. Vytváření podmínek pro respektování přirozeného řádu a všeobecných hodnot lidství jako základu sounáležitosti ve společnosti.

Národní a veřejný zájem jsou společně s Principy a Vizí východiskem pro stanovení Dlouhodobého politického programu Hnutí.