Rezort pro místní rozvoj

Vytvoření podmínek pro ekonomický rozvoj a samostatnost regionů

Současný stav

Důsledky globalizace, neoliberální ideologie uplatňované vládami a centralizace politické moci mají vážné negativní dopady na rozvoj některých regionů a můžeme sledovat následující trendy:

 • Zavírání podniků a snižování počtu pracovních míst především se střední a vyšší kvalifikací
 • Odliv kvalifikovaných lidí do jiných regionů nebo velkých měst
 • Malá ochota zde investovat „na zelené louce“ kromě služeb (např. maloobchod), což má ale negativní dopad na pracovní místa, výběr daní v místě atd.
 • Zvyšování nezaměstnanosti, hlavně té dlouhodobé
 • Snižování konkurenceschopnosti regionu jako celku

Některé regiony se pohybují po stagnační spirále, z které nemají možnost se samovolně vymanit. Stávají se postupně „bílým místem“ na mapě, kam proudí sociální podpora z jiných regionů, kvete šedá i černá ekonomika a klesá naděje na lepší budoucnost, u mladé generace vůbec nevznikají pracovní návyky.

Roste kriminalita, drogová závislost, prostituce, gamblerství… To vytváří další více náklady spojené se zajištěním bezpečnosti, zdravotní a sociální péče. Dětem se tím v takových domácnostech vytvářejí negativní vzorce chování, jejich důsledky pro společnost si lze představit podle obdobných oblastí v zemích, kde je tento proces ještě dále.

Koncepce a nástroje řešení

 1. Decentralizované řízení společnosti nikoli jen skrze zastupitelské orgány v rukách politických subjektů a úředníků, ale skrze regionálních skupiny odborníků (nikoli pouze decentralizovaná ministerstva, ale přímá demokracie v rukou místních občanů – viz. projekt hnutí Prameny)
 2. Nutnost změny ústavy, volebního a služebního zákona
 3. Dlouhodobé vytváření podmínek pro občana a firmy v regionech (růst uspořádanosti v regionu)
 4. Přenesení rozhodovacích pravomocí do obcí a regionů (viz bod 1 programu)
 5. Změny v oblasti daní (viz bod 4 programu)
 6. Ochrana malého a středního podnikání před zneužíváním dominantní tržní síly konkurence
 7. (Územně selektivní) podpora malého a středního podnikání formou daňových úlev, zvyšováním odborné kvalifikace majitelů a manažerů, skutečnou podporou expanze do zahraničí apod.
 8. Vytvoření podmínek a podpora inovačních center v regionech navázaná na spolupráci s významnými podniky, podniky s vysokou inovativní anebo technologickou schopností a místním vysokým školstvím
 9. Podpora a vytváření podmínek pro malé a střední zdroje elektrické energie a tepla včetně podpory navazujících oborů s cílem dosáhnout významné míry energetické soběstačnosti obcí a regionů (viz též bod 6 programu)
 10. Podpora a vytváření podmínek pro zvýšení zajištění soběstačnosti ve výrobě, zpracování a distribuci základních potravin a navazujících oborů (viz též bod 6 programu)
 11. Podpora učňovského a odborného středního školství
 12. Důsledné potírání i drobné kriminality a přestupků, následné zaměření na závažnější kriminalitu
 13. Propojení sociálních práv s povinnostmi (viz bod 12 programu)
 14. Podpora tradiční rodiny (viz bod 15 programu)
 15. Podpora myšlenky o „lokální Lhotě“ vedoucí k preferenci místních a regionálních produktů
 16. Podpora „nové ekonomiky služeb“ související s kvalitou života

Cílový stav

 • O investicích korporací v regionech rozhodují orgány místní samosprávy a regionální správy
 • Stabilní a prosperující malé a střední podnikání
 • Vysoká míra soběstačnosti v elektrické energii, teple a základních potravinách schopná udržet vitální funkce regionu v případě krize
 • Část podniků v regionu je schopná uspět na světových trzích díky svému inovačnímu a technologickému potenciálu
 • V regionu je dostatek potřebné kvalifikované pracovní síly
 • Nízká nezaměstnanost
 • Nízká kriminalita, vysoká bezpečnost
 • Atraktivní místo pro život / nízké procento se stěhuje jinam
 • Deklarovaný zájem mladé generace zde žít
 • Vysoké procento občanů a firem nakupuje místní a regionální produkty

Měřitelné indikátory úspěchu

 1. Nízká dlouhodobá nezaměstnanost
 2. Vysoká průměrná mzda
 3. Podíl exportu na ekonomickém výkonu regionu
 4. Procento lidí, kteří preferují místní produkci (peněženkou, ne deklarativně)
 5. Nízký požadavek na mobilitu pracovní síly

Podmínky funkčnosti

 • Dostatečně dotažený proces decentralizace v politickém smyslu
 • Ochota převzít odpovědnost sám za sebe, za podnik, obec i region u dostatečného počtu lidí
 • Podpora musí trvat dostatečně dlouho
 • Zbíhají se zde v podstatě všechny ostatní části programu hnutí