Členství

Pokud souzníte s hodnotami, programem a vizí hnutí CESTA, jste ochotni se aktivně podílet na jejím vytváření a radovat se ze smysluplné činnosti, rádi Vás přivítáme mezi sebou.

Prosíme jen o vyplnění základních údajů včetně emailu, na který následně obdržíte přihlášku a doplňující informace.

Přijímání členů - výtah ze Stanov

Členem Hnutí může být plně svéprávný občan České republiky starší 18 let, který není členem jiného politického hnutí nebo politické strany, má zájem se aktivně podílet na činnosti Hnutí, souhlasí s těmito Stanovami a hodnotami Hnutí.

Členem Hnutí nemůže být občan, který podporuje nebo propaguje hnutí směřující k potlačování práv a svobod občanů nebo realizuje aktivity, které jsou v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod.

Podmínkou vzniku členství v Hnutí je:

 • podání a Akceptace úplně a pravdivě vyplněné a podepsané písemné přihlášky se žádostí o členství v Hnutí,
 • splnění podmínek čekatelské lhůty,
 • kladné rozhodnutí o členství v Hnutí (dále jen „Přijetí“).

Akceptací se rozumí souhlasné vyjádření příslušných orgánů k přijetí Žadatele za Čekatele.

V případě, že byl Žadatel o členství v Hnutí v minulosti funkcionářem či voleným zastupitelem okresních nebo vyšších orgánů jiné politické strany nebo politického hnutí, přísluší schválení či odmítnutí Žadatele Předsednictvu.

O výsledku Akceptace přihlášky Žadatele vyrozumí příslušný orgán písemně nebo elektronicky nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení úplné přihlášky a současně o svém rozhodnutí vyrozumí Hlavní kancelář Hnutí.

V případě zamítnutí přihlášky lze novou přihlášku podat nejdříve po jednom roce od tohoto rozhodnutí.

Den, kdy byla přihláška se žádostí Žadatele o členství Akceptována, je začátkem běhu čekatelské lhůty, a z Žadatele se tímto dnem stává Čekatel na členství v Hnutí (dále jen „Čekatel“).

V odůvodněných případech může Předsednictvo podmínky čekatelské lhůty žadateli zkrátit nebo prominout.

Čekatel má právo:

 • být evidován u příslušného místního Klubu, resp. Regionálního Centra, není-li příslušný místní Klub zřízen,
 • žádat informace o činnosti Hnutí,
 • písemnou žádostí požádat Předsednictvo Regionálního Centra o pozastavení statusu čekatele včetně všech souvisejících práv a povinností z důvodu neslučitelnosti statusu čekatele s vykonávanou funkcí nebo zaměstnáním, nebo z jiného vážného důvodu,
 • písemnou žádostí požádat Předsednictvo Regionálního Centra o obnovení přerušeného statusu čekatele v důsledku pominutí překážek pro jeho pozastavení,
 • účastnit se veřejných setkání a akcí Hnutí a vznášet na nich návrhy a dotazy.

Čekatel má povinnost:

 • dodržovat tyto Stanovy a hodnoty Hnutí,
 • svým jednáním přispívat k zachování dobrého jména Hnutí,
 • podílet se na činnosti Hnutí v dohodnutém rozsahu,
 • neprodleně písemně nebo elektronicky oznámit místnímu Klubu, u něhož je evidován, a současně Hlavní kanceláři Hnutí, že je proti němu na základě oficiálního postupu orgánů veřejné moci vedeno jakékoli řízení (zejména trestní, přestupkové či exekuční).
 • Čekatel nemá právo volit, být volen a delegován do orgánů Hnutí jako jejich člen, funkcionář nebo delegát.

Členství v Hnutí a práva a povinnosti s ním spojené vznikají dnem Přijetí čekatele za člena.

Dokladem o členství v Hnutí je členská legitimace.