VĚDOMÉ SMĚŘOVÁNÍ K HARMONII A USPOŘÁDANOSTI

Na úrovni návodu pro jednotlivce  lze Přirozený řád shrnout do následujícího „dvanáctera lidství“:

 

 1. Ctím život ve všech jeho formách.
 2. Jednám čestně a jsem pravdivá/ý k sobě i k druhým.
 3. Žiji rovnocennost – nad nikoho se nepovyšuji, před nikým se neponižuji.
 4. Cokoliv konám, konám ku prospěchu vyššího celku, jehož jsem i já součástí.
 5. Jsem plně zodpovědná/ý za svůj život a spolu-zodpovědná/ý za stav společnosti.
 6. Rozvíjím ušlechtilé lidství, soucítění, moudrost a krásu v sobě i okolo sebe.
 7. Spolupracuji dle principů lidství s jednotlivci i společenstvími a pomáhám potřebným podle svých možností.
 8. Tvořím a zachovávám mír a pochopení ve vztazích osobních i společenských, a to i při nesouhlasných názorech.
 9. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka. Stejně jako jeho ve vztahu ke mně.
 10. Pečuji o své tělo jako o domov pro svoji Duši a jsem si plně vědom/a zodpovědnosti za své zdraví.
 11. Žiji v harmonii s přírodou a spolupracuji s ní. Cokoliv z ní získávám, vracím zpět ve stavu pro přírodu použitelném.
 12. Rozvíjím své poznávání podstaty života, jeho zákonů a principů a svoji schopnost žít podle nich.

Přirozený řád jako soubor zákonů

Přirozený řád je především soubor zákonů popisujících strukturu Univerza a smysl bytí. Z praktického pohledu nabízí kritéria definující tzv. pro-harmonické chování, tedy chování v souladu s řádem. Jinak řečeno, odlišuje dobré od špatného.    

A. Vše je energie uspořádaná do relativně stabilních systémů

Vše v prostoru a čase je určitá forma energie, která se uspořádává do relativně stabilních energetických systémů. Neexistuje žádný izolovaný systém. Vše se pohybuje a interaguje. 

 • Každý stabilní energetický systém je uspořádán v trojnosti tří podsystémů (žena – muž – dítě; žloutek – bílek – skořápka; proton – neutron – elektron…).
 • Pohyb energetického systému je vytvářen polaritou (dualitou) „protikladů“ (nádech – výdech; plus – mínus; akce – reakce…).

B. Smyslem existence je Poznání sebe sama a návrat do Jednoty

Vše je (s)tvořeno se záměrem poznávat a poznat sebe sama. Účelem poznávání je získávání nových a dokonalejších vlastností vedoucích k vyššímu uspořádání.

 • Růst uspořádanosti se děje prostřednictvím výměny energie resp. komunikace mezi jednotlivými energetickými systémy. 
 • Vlastností / nástrojem poznávání a růstu uspořádanosti je komunikace s cílem maximalizovat energetické toky a minimalizovat energetické bloky.

C. Vše se řídí stejnými univerzální zákony

UNIVERSUM a všechny jeho energetické podsystémy (od atomů přes buňky, člověka až po galaxie) se řídí stejnými univerzálními zákony (viz též 7 zákonů přirozené komunikace).

 • Porušování těchto zákonů není (dlouhodobě) tolerováno a vyšší systémy vždy dříve či později zajistí naplnění těchto zákonů.
 • Pro každý energetický systém, tedy i člověka či společnost, je optimální umožnit a podpořit všechny energetické toky (pohyby, komunikaci) a tím podpořit směřování k harmonii a uspořádanosti. Vytváření energetických bloků vede naopak k disharmonii se všemi důsledky pro toho, kdo bloky vytváří. 

Sedm zákonů proharmonické komunikace

Následujících sedm zákonů ukazuje, jakými způsoby je možné podporovat cestu k uspořádanosti a harmonii. A také ukazují, že jejich porušováním lze  působit destruktivně. Slovem „optimálně“ je definován proharmonický směr působení zákona. 

+

1. Zákon duality

Energetický systém optimálně udržuje pohyb – dynamickou rovnováhu mezi svými energeticky rovnocennými stavy – polaritami, např. jde o střídání aktivity akce a reakce, vstup a výstup, nabídka a poptávka, jin a jang, příčina-následek.

 • Pozitivním příkladem podpory toku energie může být otevřená komunikace mezi partnery (bez ohledu na výsledek).
 • Negativním příkladem vytváření bloků může být ignorování zpětné vazby, kterou dává občan politikovi.

2. Zákon zachování energie

Energetický systém optimálně zajišťuje „výživu“ všech svých částí – přelévá jí z místa přebytku do místa nedostatku.

 • Pozitivním příkladem podpory toku energie je distribuce kyslíku v těle dle zatíženosti orgánů.
 • Negativním příkladem vytváření bloku je nepřiměřeně nízká odměna zaměstnancům oproti vysokému zisku akcionářů.

3. Zákon zlaté střední cesty

Energetický systém optimálně hledá co nejlepší způsob komunikace – výměnu energie cestou spolupráce a shody.

 • Pozitivním příkladem podpory toku energie je nalezení tzv. win-win řešení, kdy získávají výhody všechny zúčastněné strany.
 • Negativním příkladem vytváření bloků je neochota komunikovat (neřešení problémů, nepřiměřené sankce, příkazy či zákazy vnímané jako neoprávněné…).

4. Zákon koncentrace a dekoncentrace

Energetický systém optimálně podporuje růst uspořádanosti podsystémů. Ten probíhá ve spirálovém pohybu a při dokončení jedné „otočky“ nastává „zánik a znovuzrození“ energetického systému – kvalitativní skok na vyšší úroveň.

 • Pozitivním příkladem podpory toku energie je investice do nové technologie, která přinese vyšší kvalitu výrobků, zlepší šance na uplatnění na trhu a umožní zaměstnancům lepší pracovní podmínky.
 • Negativním příkladem vytváření bloků je připoutávání dospělého a pracujícího dítěte v tzv. „mama-hotelu“.

5. Zákon kumulace

Energetický systém optimálně respektuje a podporuje postupný růst uspořádanosti. V procesu růstu není možné žádnou otočku na spirále přeskočit nebo nedokončit, v takovém případě dochází zákonitě k návratu zpět.

 • Pozitivním příkladem toku energie / respektování zákona kumulace je Baťův princip začít „od píky“ bez ohledu na úroveň teoretického vzdělání.
 • Negativním příkladem vytváření bloků je koupení si diplomu či titulu na právnické fakultě bez získání potřebných znalostí.

6. Zákon vyšší síly nadsystému

Energetický systém nese odpovědnost za své podsystémy. Proto vytváří co nejoptimálnější prostředí a podmínky  pro růst uspořádanosti svých podsystémů.

 • Pozitivním příkladem podpory toku energie / respektování zákona je pečující a odpovědný starosta vytvářející stále lepší podmínky pro občany obce.
 • Negativním příkladem vytváření bloků je alkoholik, který ničí systém své rodiny i systémy svého těla.
[

7. Zákon lásky

Energetický systém optimálně svými vlastnostmi a aktivitami vytváří podmínky pro sounáležitost a harmonizuje sebe i své okolí. Děje se tak i „pouhým“ vyzařováním do okolí, bez viditelné aktivity, „bytím“ (BÝTI vzorem v rodině, ve firmě, ve společnosti).

 • Pozitivním příkladem podpory toku energie / respektování zákona je vedení druhých příkladem, bez příkazů, zákazů a zbytečného poučování.
 • Negativním příkladem vytváření bloků / nevyužití potenciálu je nepřiměřená patentová ochrana nebo blokování znalostí a dovedností pro běžné občany.  Jinými slovy udržování „tajných učení“ jen  pro vyvolené.

9 kroků ke zvýšení uspořádanosti

Tato část je z určitého úhlu pohledu nejednodušší, protože „proces řízení změny“ známe dobře ze svých životů. Hodnota tohoto algoritmu spočívá v jeho univerzálnosti a možnosti kontrolovat si, zda při realizaci změny nevynecháme nebo nepřehlédneme něco podstatného.

[

1. Jednička reprezentuje stav spokojenosti se stávajícím stavem. Zde vše začíná a končí.

Příklad: jsem spokojený jako zaměstnanec a vyhovuje mi to.

t

2. Dvojka reprezentuje proces zvažování, iniciovaný pociťováním nesouladu, že by něco mohlo být jinak. V této fázi je nahlíženo na věc z různých úhlů.

Příklad: zaměstnanecký poměr mi přestává vyhovovat, uvědomuji si, že jinde to nebude lepší a zvažuji podnikání. Přemýšlím, co to bude  pro mne znamenat na úrovní fyzické (zvládnu to energeticky? Zdravotně?), emoční (dokážu si poradit s vypjatými situacemi? vyšším stresem?) a mentální (zvládnu všechny nástrahy administrativy, práva atd.?). Co konkrétně bych dělal? Jak se k tomu bude stavět rodina?  Je to realizovatelné?

3. Trojka reprezentuje stav dokončení komplexní vize / záměru a rozhodnutí učinit další kroky.

Příklad: Po předchozím zvažování docházím k rozhodnutí, že to zvládnu a mám jasnou představu, v čem bych chtěl podnikat. Považuji záměr za realizovatelný, minimálně to mohu zkusit.

4. Čtyřka reprezentuje proces hledání konkrétního řešení a jeho testování.

Příklad:  Získávám souhlas rodiny, našel jsem potenciální společníky. Ověřil jsem si, že v zaměstnání za mne budou mít náhradu. Počáteční vklad můj a společníků je dostatečný pro rozjezd firmy. Jednání o detailech s potenciálními společníky jsou věcná a konstruktivní. Spočítám si, že případný neúspěch nezruinuje mou rodinu.

5. Pětka reprezentuje stav, kdy proběhnou analýzy a rozhodnutí, zda realizovat konkrétní řešení.

Příklad: dávám dohromady všechna fakta, posuzuji naposledy plusy a mínusy, rizika a příležitosti a rozhoduje se do toho jít.

b

6. Šestka reprezentuje proces vytváření dohody o konkrétní formě /podobě. Výstupem je dohoda / smlouva o novém uspořádání a jeho vytvoření.

Příklad: Se společníky sepisujeme společenskou smlouvu, podepisujeme jí a vytváříme detailní plán startu firmy.

l

7. Sedmička reprezentuje stav nového uspořádání a kontrolu funkčnosti.

Příklad: Sedíme v nových kancelářích, firma má všechno nezbytné pro svůj rozběh, hledáme první zákazníky. Všechno je nové, zažívám pocity radosti i zklamání (jeden ze společníků neodvádí slíbený výkon).

8. Osmička reprezentuje "ladění" nového uspořádání a zisk první výhody.

Příklad: Ve firmě si vše postupně sedá, slaďujeme si dělbu práce, způsob komunikace, zžíváme se s informačním systémem, realizujeme úspěšně první zakázku a inkasujeme za ní.

9. Devítka reprezentuje finální stav čerpání výhod z nového, vyššího uspořádání.

Příklad: Firma běží dobře, již po prvním roce existence máme zisk, výborný pracovní kolektiv a dobré výhledy do budoucna. Stal jsme se svým pánem, jak jsme vždycky chtěl.

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Gercenova 3, 102 00 Praha 15
IČ: 05754577
e-mail: cesta@hnuticesta.cz
ID datové schránky: rdmy2wu

Zásady ochrany osobních údajů 
Zásady používání cookies
RSS
© 2017 - 2020 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

Obnovujeme Přirozený řád