Jde o deklaraci, prohlášení, které se podává jako boj s nelegální migrací, což je svým způsobem pravda. Když se ale podíváme, jak chtějí představitelé EU s nelegální migrací bojovat, tak zjistíme, že MAJÍ PŘIPRAVENOU STRATEGII, KDY SE Z NELEGÁLNÍ MIGRACE SKRZE NAŘÍZENÍ A ZÁKONY STANE MIGRACE LEGÁLNÍ. A nepočítá se zde s žádnou horní hranicí pro množství přistěhovalců, které by EU byla schopna pobrat. O EU tu vůbec, ale vůbec nejde.

Kdybychom to měli k něčemu přirovnat, tak je to jako kdyby někdo chtěl bojovat s pašováním zbraní do EU tím, že se vytvoří státní a neziskové organizace, které začnou dovoz zbraní organizovat samy a ještě budou podporovat jejich distribuci a výcvik v EU, a to i politicky a sankcionovat země EU, které distribuci zbraní na svém území odmítnou (viz např. Dublin IV). Tuto deklaraci za ČR podepsal ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).

V samotné Marakéšské deklaraci se mimo jiné mluví o migračních strategiích a dále o potřebě podpory a posilování přístupu k legální migraci! A o potřebě usnadňovat řádnou, bezpečnou, legální a zodpovědnou migraci a mobilitu osob, a to mimo jiné prováděním plánovaných a dobře řízených migračních politik.

Když si spojíme Marakéšskou deklaraci spolu s připravovaným Dublinem IV, tak zde máme deklaraci (nástroj), která má za cíl legalizovat neomezenou, řízenou a pravidelnou migraci ze zemí Afriky bez ohledu na důvod migrace do zemí EU. Vzhledem k tomu, že se odvolává na další, starší mezinárodní úmluvy, nám ukazuje, že lídři EU počítali již dříve s migrační vlnou a s přílivem migrantů do zemí EU, jen to ještě neuměli legalizovat, tj. báli se odporu obyvatel EU. A dále je tu připravován Dublin IV, který má za úkol všechny migranty, kteří sem budou v rámci Marakéšské deklarace dovezeni na náklady EU, přerozdělit tak, aby každá země v EU musela všechny jim přidělené migranty přijmout. Pokud by odmítla, je zde sankce (tzv. „příspěvek do dublinských rezerv“) ve výši 250.000,- EUR za každého odmítnutého migranta.

Dále, což je zajímavé, hovoří o těchto šesti prioritách:

 1. Respektování lidských práv bez ohledu na migrační status.
 2. Mimořádná pozornost bude věnována genderovým aspektům migrace a ochraně zranitelných migrantů, zejména žen a dětí.
 3. Zvýšená pozornost bude věnována boji proti xenofobii, rasismu a diskriminaci – partnerské země naopak podpoří vyvážené informování o migraci a diasporách, jež bude vycházet z faktických informací a zdůrazní jejich pozitivní příspěvek k rozvoji společnosti v jejich zemích původu, jakož i v zemích tranzitních a cílových;
 4. Regionální přístup – v procesu identifikace, formulování a provádění aktivit budou zohledněna místní a regionální specifika.
 5. Inkluzivní přístup dávající prostor všem zúčastněným stranám: s cílem zajistit koordinované a řádné řízení všech aspektů fenoménu migrace se partneři budou snažit do svých intervencí za koordinace vnitrostátních orgánů zapojit všechny subjekty (regionální organizace, místní úřady, tradiční a kmenové orgány, zástupce občanské společnosti a migrantských a uprchlických komunit, sociální partnery, soukromý sektor, média a akademickou obec), jakož i příslušné mezinárodní organizace
 6. Mimořádná pozornost se bude věnovat sběru, analýze a sdílení členěných údajů.

Když si přeložíme, co některé body ve skutečnosti znamenají, tak zjistíme, že:
Ad 1) “… bez ohledu na migrační status.” znamená, že nemusí jít o uprchlíka z oblastí postižených válkou. Tedy má možnost přijít jako migrant kdokoliv, kdo bude chtít jít do EU z jakéhokoliv důvodu.

Ad 2) Když toto propojíme s Istanbulskou úmluvou, která má ve skutečnosti za úkol prosazovat genderovou ideologii v rámci EU, tak se lze domnívat, když to hodně zjednodušíme, že v budoucnu každý migrant bude mít možnost uvést, jestli je muž nebo žena v závislosti na tom, jak se momentálně, v době prohlášení, cítí. V jeho zemi mu totiž nemusela být dána možnost se svobodně rozhodnout být někým jiným, než kým se narodil. Což může být lehce zneužito a může to v budoucnu vytvořit další prostor k manipulaci s daty o řízené migraci.

Ad 3) Co znamená „ … zvýšená pozornost bude věnována boji proti xenofobii, rasismu a diskriminaci“? V době, kdy se čím dál více setkáváme s cenzurou ve sdělovacích prostředcích, snahou zamezit vyjadřování některých názorů na sociálních sítích a v mainstreamových médiích vůbec, tvorbou seznamů nepohodlných médií a osob, toto neznamená nic jiného, než že ti, kteří budou mít jiný názor, než je ten „správný promigrační“, budou cenzurováni, v horším případě trestáni. Bude následovat ještě větší manipulace s fakty, cenzura a promigrační propaganda. Což je naprosto jasně řečeno formulací: „… pozitivní příspěvek migrace k rozvoji společnosti“.

Ad 5) Zde je řečeno, že se do řízené migrace mají prakticky zapojit orgány ze státní, soukromé i neziskové sféry. Tj. budou se vytvářet útvary ve státní správě, které budou mít nově na starosti dohled nad přijímáním všech migrantů, kteří nám budou v rámci Dublinu IV. přiděleni. Tyto státní útvary budou mít velice silnou podporu neziskových organizací a blíže nespecifikovaných mezinárodních organizací. Toto podtrhuje část, která hovoří o schopnosti vytvářet sítě technických a politických aktérů! Tj. budou se podporovat organizace, jejichž cílem bude politicky ovlivňovat postoj zemí k neomezené, řízené migraci.

Mezi další “zajímavá” prohlášení patří např.:

 • Podporovat legální migraci a mobilitu, zejména mladých lidí a žen mezi Evropou a severní, západní a střední Afrikou a rovněž v rámci těchto regionů.
 • Partnerské země opakují svoji podporu principu non‐refoulement (nenavracení migrantů) a souhlasí s tím, že upřednostňují jejich dobrovolný návrat.
 • Partneři deklarace souhlasí s plánem periodicky upřesňovat způsob provádění cílených akcí a využívat relevantních nástrojů a mechanismů pro sledování a hodnocení provádění Marrákešského programu pro období 2018‐2020 za účelem zlepšení jeho rozsahu a dopadu.
 • Snižovat náklady za poukazování finančních prostředků a usnadňovat převody těchto prostředků zpět do zemí původu.
 • Podporovat přenositelnost práv a sociální ochranu legálně migrujících osob a jejich rodin uzavíráním a prováděním bilaterálních, regionálních či mezinárodních úmluv.
 • Atd.

Ještě někomu nedochází, že celá akce s migranty nepovede v konečném důsledku v horizontu několika desetiletí k ničemu jinému, než destabilizaci a devastaci Evropy?

V Belgii už islámská strana oficiálně kandidující ve volbách prohlašuje, že jejím cílem je do budoucna v zemi zavést právo Šaría! To je to, co nás čeká, pokud přistoupíme na Marakéšskou deklaraci a Dublin IV, vedle všech problémů, které přijdou s kulturou, která je s tou naší ve většině oblastí každodenního života a hodnot neslučitelná.

Toto není řešení problémů obyvatel Afriky a Evropa na toto není připravena. Toto je řízená destrukce Evropy i Afriky.