VIZE

Naše poslání

vyplývá z vědomí, že společnost je v hlubokém procesu duchovní transformace, provázené hlubokými problémy, jejichž řešení není možné v rámci převládajícího paradigmatu.

Naším cílem

je vytvoření a realizace nového modelu uspořádání společnosti, jehož základním atributem je spolupráce, ne boj, a jež je postaveno na PŘIROZENÉM ŘÁDU, tj. nepsaných „zákonitostech Universa“, které jsou nám dány a jsou neměnné.

Nemáme za cíl opravovat stávající systém, protože to nejde. Usilujeme o principiální změnu.

NAŠE VIZE

Návrat k PŘIROZENÉMU ŘÁDU

=

Odpovědná společnost sounáležitosti

Tato vize předpokládá úplně novou kvalitu fungování společnosti. Nejde o „opravu“ současného stavu. Naopak. Naplnění vize předpokládá společenskou akceptaci zcela „Nových smluv/závazků“:

Nová společenská smlouva „člověka s člověkem“

vyjadřující dohodu, že  základem vztahů je spolupráce, ne boj a parazitování všeho druhu. Jedině taková dohoda a chování podle ní  může vytvořit stabilní, mírový a bezpečný život, vytvářet ty nejlepší podmínky pro svobodný (a tedy odpovědný), tvořivý a šťastný život jednotlivců, rodin a komunit. Můžeme si cílový stav alespoň přibližně představit tak, že modely chování zdravé, funkční rodiny (dělba práce, odpovědnost, práva a povinnosti, způsoby dosahování dohody…) přeneseme na celou společnost.

Nová smlouva „člověka s přírodou“

vyjadřující ochotu a naplňující záměr chovat se k přírodnímu prostředí a planetě Zemi jako k Živé bytosti mající svá práva. Můžeme si to představit tak, že každý zásah do přírodního prostředí „vyjednáme“ tak, jako bychom jednali s jiným člověkem, který má své přirozené zájmy.  Cílový stav je takový, že „dětem“ předáváme prostředí v lepším nebo alespoň stejném stavu, než jsme ho přebírali od svých "rodičů".

Nová duchovní smlouva/závazek „člověka k Tomu, co nás přesahuje“

vyjadřující ochotu poznávat, respektovat a chovat se čím dál více, na základě své úrovně poznání, v souladu s Přirozeným řádem, který můžeme pouze poznávat, ale ne měnit. Přirozený řád nemá jen hodnotový rozměr, je to též konkrétní systém pravidel, jejichž dodržováním automaticky přispíváme k vyšší harmonii. Cílový stav odpovídá tomu, že každý člověk si je alespoň do nějaké míry vědom své duchovní podstaty a na základě toho si stanovuje cíle a priority, kontroluje  své myšlení, slova i jednání.

Teprve naplnění těchto smluv/závazků umožní Rovnovážný rozvoj jednotlivců i společenství.

Cestou pro naplnění vize je realizace a dodržování následujících Principů: Svoboda spojená s odpovědností, Mírová řešení, Otevřená komunikace, Decentralizace, Soběstačnost, Udržitelnost, Zachování vlastních kulturních tradic a identity, Podpora rodiny a péče o děti, Rovnocennost uplatňování práv i povinností.

Na úrovni jednotlivce naše představa budoucnosti a života dle Přirozeného řádu vychází z tzv. Dvanáctera lidství coby všeobecných lidských hodnot

 1. Ctím život ve všech jeho formách.
 2. Jednám čestně a jsem pravdivá/ý k sobě i k druhým.
 3. Žiji rovnocennost – nad nikoho se nepovyšuji, před nikým se neponižuji.
 4. Cokoliv konám, konám ku prospěchu vyššího celku, jehož jsem i já součástí.
 5. Jsem plně zodpovědná/ý za svůj život a spolu-zodpovědná/ý za stav společnosti.
 6. Rozvíjím ušlechtilé lidství, soucítění, moudrost a krásu v sobě i okolo sebe.
 7. Spolupracuji dle principů lidství s jednotlivci i společenstvími a pomáhám potřebným podle svých možností.
 8. Tvořím a zachovávám mír a pochopení ve vztazích osobních i společenských, a to i při
  nesouhlasných názorech.
 9. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka. Stejně jako jeho ve vztahu ke mně.
 10. Pečuji o své tělo jako o domov pro svoji Duši a jsem si plně vědom/a zodpovědnosti za své zdraví.
 11. Žiji v harmonii s přírodou a spolupracuji s ní. Cokoliv z ní získávám, vracím zpět ve stavu pro přírodu použitelném.
 12. Rozvíjím své poznávání podstaty života, jeho zákonů a principů a svoji schopnost žít podle nich.

Jen otevřená komunikace, skutečná spolupráce, přijetí duchovní podstaty člověka obnoví Přirozený řád a umožní rovnovážný rozvoj lidstva