ODPOVĚDNOST

Decentralizace, deregulace a štíhlý stát

Chcete žít v zemi,

kde bude naprostá většina věcí, jež se vás týká, rozhodována stovky a tisíce kilometrů daleko bez reálné možnosti tyto rozhodnutí kontrolovat a ovlivňovat?

Chcete žít v zemi,

kde důležité věci, které se vás týkají, budou rozhodovány pod vaší kontrolou a na základě vašeho souhlasu?

 PROČ?

Vysoký stupeň centralizace politické moci znemožňuje kontrolu politických rozhodnutí občany, zvyšuje riziko korupce a parazitického chování mocenských elit a dává možnost vytvořit takové legislativní, ideologické, mocenské a etické prostředí, které může dospět až k autoritativním formám vlády. Decentralizace je proto nutnou podmínkou obnovení demokracie, stability i trvalé prosperity.

CO S TÍM?

  • nově rozdělit kompetence mezi obcemi, regiony a státem podle principu, že „nahoru“ se deleguje jen to, co je účelné
  • změnit rozpočtové určení daní ve prospěch obcí a regionů podle logiky převzatých kompetencí
  • revidovat smlouvy s EU a odmítnout ty, které porušují výše uvedený princip
  • odstranit zbytečné regulace, které nepřinášejí občanům žádný užitek a zbavují je přirozené odpovědnosti
  • zefektivnit výkon státní správy skrze snížení počtů agend, zjednodušení a digitalizaci úředních postupů
  • zjednodušit daňovou soustavu tak, aby byla srozumitelná a snížily se výrazně náklady na výběr daní
  • dosáhnout vyrovnaných veřejných rozpočtů