SOUNÁLEŽITOST

Ochrana a podpora tradiční rodiny

Chcete žít v zemi,

kde role matky a tradiční rodiny bude potichu, ale systematicky znevažována a společnost bude vypadat spíše jako soubor sobeckých individuí bez jakékoli soudržnosti?

Chcete žít v zemi,

kde role matky, otce a tradiční rodiny bude považována za nejvyšší hodnotu a za záruku harmonické a udržitelné budoucnosti postavené na sounáležitosti?

PROČ?

Snižování významu tradiční rodiny je dlouhodobý proces, který má kořeny v ideologiích a hodnotách moderní společnosti, které prosazují spíše bezbřehý individualismus, okamžitou spotřebu a neochotu nést dlouhodobé závazky a odpovědnost. Je to též v zájmu mocenských elit, protože občany bez pevných rodových vazeb lze snadněji manipulovat a ovládat. Pokračování tohoto trendu může mít také fatální důsledky v oblasti důchodového systému, bezpečnosti a zvládání bezpečnostních rizik, prosperity a kulturní a hodnotové identity.

CO S TÍM?

  • vrátit původní hodnotu roli matky a otce
  • zrušit právní a ekonomické bariéry bránící zakládání rodin s dětmi
  • vytvořit daňově výhodnější podmínky pro úplné rodiny především s více dětmi
  • podporovat existenci a soudržnost úplných rodin
  • odmítnout tezi, že dítě patří státu, a promítnout ji do všech předpisů a praxe
  • k rodičovským právům přiřadit jednoznačné povinnosti s jasnými důsledky při jejich neplnění