NE gender ideologii

Současné ideologie multikulturalismu a genderismu, hodnotový relativismus a sobecký individualismus působí rozkladně na rodinný život, péči a výchovu dětí. Je to přímý útok na samotný základ lidského společenství, rodinu, nositele klíčových funkcí umožňujících přežití a vývoj společnosti.

V druhém sledu je vidět, zvláště v severských státech, snaha státu odvést děti od rodiny a přebírat jejich výchovu. Proč? Všechny totalitní systémy měly snahu vychovávat děti podle svého (hitlerjugend, komsomolci…).

V širším kontextu je tento útok veden na osobní a kulturní identitu jedince. Obě jsou přitom nutnou podmínkou pro dostatečnou pestrost (diverzitu) celku a tedy jedním ze základních předpokladů existence řádu, v jehož rámci může jedině probíhat evoluce.

Pokud by prosazení těchto idejí bylo dokonáno, bude mít devastující účinky na kulturní diverzitu, v extrémním případě i existenciální důsledky pro některá společenství v podobě zániku svébytnosti národních kultur, ztráty národní identity a pravděpodobně i vynucenou islamizaci.

ANO podpoře vztahu žena – muž – dítě

Rodina v podobě žena – muž – dítě je nenahraditelným základem každé společnosti. Její místo je v zajištění pokračování společenství a jejího rozvoje. Zajišťuje soudržnost, kontinuitu kultury a hodnot společenství. V těchto vitálních funkcích není nijak nahraditelná.

Naše cíle

  • Podpora tradiční rodiny napříč EU na úrovni finanční, legislativní i hodnotové.
  • Ocenění nezastupitelnosti role matky a její hodnotové ukotvení v populaci.
  • Odmítnutí destruktivní části genderové ideologie v legislativě EU a její výuky ve školách.
  • Výuku rovnocennosti a komplementarity, nikoliv rovnosti či dokonce stejnosti mezi pohlavími.
  • NE surogátnímu mateřství, tj. zákaz využívání náhradní matky pro odnošení dítěte.
  • Omezení umělého početí pro ženy žijící bez partnerů.
  • Jednoznačné odmítnutí metod a ideologie Barnevernetu/juvenilní justice.
  • Zákaz odebírání dětí z rodin z ekonomických důvodů.
  • Omezení vlivu/zákaz podpory neziskovek prosazujících právo na dítě pro všechny a destruktivní aspekty genderové ideologie.
  • Zajištění vzdělávání budoucích matek o důsledcích a rizicích nepřirozených početí a porodů pro ni i dítě, o důsledcích a rizicích předčasného matčina návratu do práce pro dítě a o důsledcích a rizicích výchovy jen matkou či otcem.