NE postavení kolonie

Prosazování neoliberální ekonomické koncepce a škodlivý vliv korporací na legislativu států i EU (viz kapitola VLÁDU ODPOVĚDNÝM OBČANŮM) mají vážné důsledky na prosperitu menších států a regionů. Stali jsme se kolonií. Potichu, nenápadně.

Vysávání naší ekonomiky se neděje pouze přes odliv zisků, který je v poměru k HDP největší v Evropě. Existuje mnoho dalších mechanismů, za všechny uveďme „koncept montovny“: firma zde nemá vývoj, prodej ani marketing (dobře placená střední třída). Zaměstnává jen dělnické profese a jejich management. Pokud vyrábí komponenty, prodává je „matce“ (mateřské firmě) za nákladovou cenu a nevytváří zisk a neodvádí tu z něj tedy ani daně. Pokud vyrábí finální výrobek, veškerou produkci prodává bez zisku opět matce, která ho pak přeprodává do třetích zemí se ziskem, který je ale zdaněn v zemi sídla matky přesto, že zde produkt nevznikl. Zvýhodněnými podmínkami pro korporace je trvale ničeno tržní prostředí.

Kromě firemní úrovně může škodit například dotační politika: EU vytváří nerovnou soutěž, korupční prostředí a tak často působí proti svému deklarovanému záměru: výsledkem není prosperita pro všechny, ale ztráta konkurenceschopnosti na úrovni odvětví i regionů jednotlivých zemí.    

Taktéž měnová politika ECB (Evropské centrální banky), nerespektování Maastrichtských kritérií zeměmi eurozóny a trvalé zadlužování destabilizují společnou měnu. Důsledky opět nesou především slabší a chudší.

ANO ekonomické rovnocennosti

Ekonomická svoboda není bezbřehá, zájmy zaměstnanců, zaměstnavatelů, obcí, regionů a státu musí být regulovány tak, aby bylo možné zajistit rovnovážný rozvoj všech těchto subjektů. Jakékoli parazitické chování poškozuje celek a musí být postihováno.

Naše cíle

 • Ochranu regionálním ekonomikám tím, že omezíme praktiky kumulující zisk v domovských zemích „matek“ na úkor filiálek v zemích ostatních. Jsou to tato opatření:
  • daňový odvod v místě/lokalitě/zemi tvorby přidané hodnoty bez ohledu na sídlo
  • omezení levné práce
  • narovnání dumpingových dovozních cen
  • zdanění reexportů v místě produkce
  • vytvoření pravidel pro transfer poplatků za služby, know-how atd. od dcery k matce
  • vytvoření pravidel pro užití zisku filiálek.
 • Soustředěný tlak na státy, v jejichž jurisdikci se daňové ráje nacházejí, s cílem nastavit a dodržovat akceptovatelné mantinely daňových podmínek:
  • zákaz účasti firem využívajících daňové ráje ve veřejných zakázkách
  • možnost státu vytvářet specifické daňové podmínky pro firmy a občany využívající daňové ráje.
 • Zásadní revizi dotační politiky jako nástroje korupce a vytváření nerovných tržních podmínek:
  • okamžité zrušení nenárokových dotací EU v soukromé sféře
  • postupné rušení nárokových dotací EU v soukromé sféře s výjimkou zemědělství
  • zákaz dotací soukromých subjektů ze zdrojů členských států nebo narovnání soutěže jinou formou
  • zákaz měnových intervencí státních bank nebo narovnání soutěže jinou formou
  • omezení a postupné zrušení nenárokových dotací ve veřejné sféře
  • zákaz/zastavení dotací s ideologickým a politickým podtextem (např. Norské fondy)
  • navrhneme zákon regulující činnost neziskových organizací placených ze zahraničí.
 • Stabilizaci EURA a rozpočtové kázně (dění v Eurozóně má na nás významný vliv, i když EURO nemáme):
  • zajištění vynutitelnosti rozpočtové kázně zemí Eurozóny, tj. trvale dodržovat Maastrichtská kritéria (přechodné období pro dluh max. 60 % HDP)
  • přenastavení role ECB jako nekompromisního strážce měnové stability, nikoliv podporovatele a strůjce dalšího zadlužování
  • zajištění možnosti snadného odchodu z eurozóny – návrat k národním měnám.
 • Racionální ochranu osobních údajů: úprava či zrušení nařízení GDPR apod. – úřady nemohou blokovat přirozenou komunikaci mezi subjekty trhu a občany a mezi neziskovým/občanským sektorem a občany. Organizace musí mít právo oslovit občana, občan musí mít právo zamezit oslovování tam, kde nemá zájem, včetně výmazu osobních údajů z databází.