NE násilné integraci

Evropská unie je dlouhodobě přetvářena v jeden veliký centralisticky řízený federativní stát. Česká republika a její občané však do takového centralistického státu nevstupovali.

Prosazením Lisabonské smlouvy jsme ztratili právo veta. Tím se redukovala možnost reálně ovlivňovat rozhodování, které je často realizováno z pozice síly, i když se skrývá za rádoby demokratické procedury. Evropská legislativa a její zákony a nařízení jsou nadřazeny národním zákonům.

Ztratili jsme svou samostatnost, suverenitu a alespoň základní úroveň soběstačnosti. Ocitli jsme se v situaci, kdy nejen prosperita a kvalita života, ale ani bezpečnost není v našich rukou, neboť závisí na cílech a motivacích politiků a úředníků, které s naší zemí nemají nic společného.

ANO spolupráci suverénních států

Proto je potřeba tento systém změnit. Potřebujeme vrátit národním státům jejich suverenitu, svobodu i odpovědnost. Potřebujeme udržet různorodost národů, ekonomik i kultury. Skutečná pestrost (diverzita) znamená, že se všechny barevné odstíny neslijí do jedné nádoby superstátu, ale naopak bude zachována kulturní identita komunit, společenství i národů.

Naše cíle

  • Stanovení povinného minima požadavků, které jsou kladeny na členský stát. Měl by to být pouze: společný hospodářský prostor a podíl na ochraně vnějších hranic EU. Vše ostatní jen na bázi dobrovolnosti členských zemí.
  • Zásadní revize nebo zrušení Lisabonské smlouvy. Navrácení “práva veta” k připravované legislativě národním parlamentům.
  • Důkladná revize stávajících orgánů a zrušení nepotřebných. Nové, potřebné orgány budou vytvářet jen ty členské země, které se hlásí ke společným, dobrovolným oblastem nad základní rámec nové EU.
  • Důkladná revize evropských právních norem a odstranění nefunkční, nadbytečné či přímo škodlivé legislativy. Do té doby: prosazení pravidla umožňujícího členským státům nepřistupovat k nebo nerespektovat ta nařízení, směrnice a normy, které jsou k jejich škodě.
  • Zrušení smluv, které znevýhodňují občany, místní subjekty, regiony či státy a přistoupení k novým smlouvám výhradně na principu dobrovolnosti a schválení národními parlamenty.
  • Přijmutí takových opatření, aby nebylo možné zneužívání legislativy Evropské unie k poškozování některého členského státu.
  • Změna rozhodovacích procesů. Ty musí být realizovány volenými unijními orgány a ne unijními úředníky nebo unijními agenturami apod.