NE ničení půdy a vody

Evropa je ve většině členských států zemědělskou krajinou. V současnosti čelí krajina jak dopadům průmyslového zemědělství, které dovedlo většinu evropské půdy ke stavu vyčerpanosti až na mez úrodnosti, tak výzvám klimatických změn.

Rostlinná výroba je chemizována umělými hnojivy a pesticidy. Živočišná produkce není možná bez používání antibiotik. Půda se nestačí obnovovat. Nelze produkovat kvalitu, protože hospodaříme příliš extenzivně. Monokultury destruují životadárnou půdu. Špatně hospodaříme i s lesy a s vodou v krajině.

Tyto dvě oblasti jsou v případě půdy velmi těsně provázané. Stav půdy má dopad jak na zajištění kvalitní zemědělské produkce a možnosti vypořádání se se suchem, tak na krajinu a život na venkově. Proto je klíčem ke zdraví a životaschopnosti obyvatel Evropy obnova úrodné půdy a živé krajiny.

Pokračování v nastoleném trendu v kombinaci s klimatickými změnami vytváří významné ekonomické i bezpečnostní riziko a zvyšuje závislost zemí EU na dovozu ze zemí, které jsou nestabilní či čelí obdobným rizikům.

ANO zdravé půdě a vodě

Stav (úrodnost, rozmanitost, obyvatelnost) venkovské zemědělské krajiny závisí na nastavení Společné zemědělské politiky EU. Ta určuje podmínky pro čerpání zemědělských dotací a tím směřování zemědělství v Evropě.

Prostřednictvím vhodně zacílených dotačních opatření je možné posílit ekologickou stabilitu krajiny, úrodnost půdy i přitažlivost života na venkově. Toto je též odpověď na mnohé otázky o budoucnosti např. ptactva, hmyzu, rostlin a života lidí v zemědělské, venkovské krajině. Cílem je zdravé zemědělství – pro lidi, zvířata, rostliny i krajinu.

Potřebujeme vytvářet podmínky pro zdravý venkov, pro zdraví občanů a ne pro zisky velkých firem, které jsou dotovány z EU. Potřebujeme podporovat malé a střední firmy v zemědělské produkci i ve zpracovatelském průmyslu a odbytu. Potřebujeme na náš spotřební trh dostat zdravé potraviny, chránit naše občany i naši zem.

Naše cíle

 • Prioritně dosažení vyšší úrodnosti a životaschopnosti zemědělské půdy stanovením a podporou vhodných postupů hospodaření, podporou alternativních postupů v zemědělství a osvětou/posílením vztahu obyvatelstva k půdě.
 • Využití metod pro obnovu úrodnosti půdy (obnova organické hmoty, osevní postupy, přítomnost živé složky přírody, snížení intenzity hospodaření apod.).
 • Snížení objemu chemikálií pro obhospodařování půdy až po ukončení používání chemie, zatěžující půdu a půdní život. Nastavení vhodného hnojení a ochrany rostlin přírodními látkami a vhodnými postupy.
 • Obnovu vododržnosti zemědělské půdy podporou agrolesnictví, ekologického hospodaření a jiných hospodářských postupů podporující život v půdě a její schopnost hospodaření s vodou.
 • Ochranu a zvýšení biodiverzity včetně diverzity užitkových rostlin: ochranu druhové rozmanitosti a zachování vlastního genofondu osiv a stromů včetně tzv. starých odrůd a podporu domácího zahradničení, veřejných zahrad, sbírek semen a výměn i pro vývoj druhu.
 • Důkladnou ochranu zemědělského půdního fondu, kvalitních půd, priorita udržení úrodné půdy před zastavěním. Šíření správné praxe a sdílení napříč státy EU.
 • Daňovou, administrativní a investiční podporu rodinných hospodářství i jako motivace pro život na venkově. Podpora farem do určité výměry obhospodařované půdy cca do 50/100 ha.
 • Program pro proměnu způsobů obhospodařování na menší celky (ČR a SR).
 • Podporu obnovy přírodních prvků v zemědělské krajině vázané na obhospodařování půdy – povinné postupy – obnova původních cest a uspořádání krajiny – podmínka pro liniové a jiné stavby, respektování tradičních koridorů.
 • Zajištění maximální potravinové soběstačnosti států EU: stanovení priorit soběstačnosti, zajištění přebytků pro obchod a doplnění komodity prioritně v rámci EU, minimalizace převozu komodit (pouze nadprodukce k vývozu), organizace vnitřního trhu dle pravidel prospěšných pro všechny státy EU s ohledem na úrodnost a mez únosnosti půdy.
 • Podporu tvorby, výroby a prodeje finálních produktů či meziproduktů zemědělskými prvovýrobci. Podporu sdružování prvovýrobců.
 • Zavedení norem kvality pro potraviny a zvyšování požadavků spolu se zlepšením kvality úrodnosti půdy. Dodržování shodné normy a požadavků pro všechny státy EU u komodit a potravinářských výrobků a nápojů.
 • Dohled nad dováženými potravinami – informování spotřebitelů o vhodnosti potravin, o jejich zdravotních přínosech a rizicích. Zákonná podpora pro samozásobitelství a sousedskou spotřebu.